Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Nicke Nyfiken

Skapad 2020-08-13 09:09 i Lindbergs förskola Varberg
Temainriktat arbetssätt: Nicke Nyfiken. Valt efter att barnen är nyfikna på sin omvärld
Förskola
Vi har tänkt att arbeta med utforskande, teknik, språk och experiment och tycker att Nicke Nyfiken är en bra ingång att få barngruppen intresserad av vårt projekt.

Innehåll

Syfte:

I läroplanen står det att det är förskolans uppdrag att: 

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen"

”Fokus kommer att ligga på att ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik”

 

Avdelningens mål:

 • Att skapa en röd tråd och meningsfullhet för barnens lärande och utbildning.

Aktivitet/metod

 • Introducera figurer som är ”Mannen med den gula hatten” och Nicke nyfiken.
 • Läsning av boken, samt sätta upp sidor ur boken vid våra bord.
 • Skapa en stad
 • Nicke nyfiken eller Mannen med den gula hatten kommer på födelsedgarna, varje barn kommer att få ett uppdrag med sig hem. 
 • Högläsning av boken.
 • Titta på youtubeklipp på Nicke.
 • Titta på avsnitt av Nicke Nyfiken som finns att hitta på SVT barn/UR
 • Utforska teknik runt omkring oss, hur fungerar det?
 • Vad finns det för experiment vi kan utforska ?

Beroende på vad barnen visar intresse för kan projektet leda till exempelvis:

 • Gemensam lek om Nicke Nyfiken då barnen har samma erfarenheter av sagan.
 • Skapande av bl.a. djur, stad och det barnen fastnar för. 
 • Samtal kring händelser i boken som behandlar normer och värden och språk och vad vill vi veta mer om.
 • Rörelse, hur går en apa, hur kan man ta sig över hinder? 
 • Var finns i vår omgivning och hur fungerar det?

När? Var? Hur? Varför?.

Vi har i år valt att jobba utifrån litteraturen Nicke Nyfiken. Vi tänker att vi ska börja med att det kommer en apa till förskolan. Där barnen kommer få fundera på vem detta kan vara och hur vi ska kunna ta hand om apan på bästa sätt. 

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • på utflykten
 • leken
 • samling
 • på och efter läsvila
 • genom spontana samtal och planerad undervisning under dagen. 

Aktiviteterna sker således i både storgrupp och i små grupper, vi pedagoger strukturera upp undervisningen

Resultat - hur blev det?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex.

Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: