Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Igelkotten ht-20220

Skapad 2020-08-13 09:45 i Norrstjärnan Örebro
Förskola
Pedagogisk planering för Igelkotten ht-2020

Innehåll

 

Pedagogisk planering för 

 

Den pedagogiska planeringen är en grovplanering som sträcker sig över en termin eller ett läsår och ska utgöra avdelningens utgångspunkt när undervisningen planeras.

 

Den pedagogiska planeringen ska utgå ifrån läroplanens mål och barnens intressen och behov.

 

1.  Bakgrund: 

 

De äldsta barnen behöver mer utvecklande material (Flyttar till äldre avdelning i höst.) Vi behöver se över materialet till hösten eftersom vi får många yngre barn.  Inköp av material till rollek. Sätta upp bilder på material/aktiviteter som finns att tillgå, så barnen kan visa vad de vill göra. Vi behöver dela barngruppen i mindre grupper.

 

Vid inlägg på unikum är det viktigt att komma ihåg att skicka det som mail, då vi når fler vårdnadshavare, samt att vid inskolningar av nya barn tala om vikten av att läsa det som skrivs på unikum. Vi behöver bli bättre på att hänvisa vårt arbete till läroplansmålen.

 

2.  Nuläge

 

·         Förutsättningar, hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

     Vi är nu inne i inskolningsperiod och halva våran barngrupp blir ny. Barnen är födda 2018 och 2019. Det skiljer 1 år mellan yngsta och äldsta barnet. Vi kommer att dela gruppen eftersom barnen befinner sig i olika utvecklingsfaser. Vi har även flera barn som är flerspråkiga.

 

·         Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi?

      Vi har en bygghörna, läshörna, lägenhet, pusselhörna, fordon, djurhörna, matematikvrå, àtelje för skapande, upplevelserum med ljusbord. Vi skall under hösten utveckla en språkhörna.

 

·         Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

      Vi har olika intresseområden, natur, skapande, språk/matematik, digitalisering. Varje pedagog ansvarar för de områden vi har styrkor i.

 

3.  Mål 

·         Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

    Övergripande tema för hela förskolan är "Sagansvärld". Vi har valt att utgå från temat Kattdjur.

 

·         Varför? Syfte?

     Barnen har visat stort intresse för katter. Genom arbetet med Kattdjur i undervisning och lärsituationer skapar vi en gemensam hållpunkt, vilket är en förutsättning för att ta lärandet till nästa nivå. En strävan mot läroplansmålen kommer att genomsyra vår verksamhet.

 

·         Vilka förväntade effekter vill vi se? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

     Vi kommer att få in samtliga läroplansmål i vårt tema. Barnen utvecklas utifrån sin individuella nivå. Vi kommer att följa varje barns utveckling och lärande och fånga upp vart barnen befinner sig.

 

4. Förhållningssätt 

 

·         Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

       Vi utgår från det kompetenta barnet och vi kommer ge tid till att prova själva med oss pedagoger som stöd.

 

·         Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

      Vi kommer att utveckla våra olika miljöer efter barnens behov, intressen och fånga upp det i vårt tema.

 

·         Hur ska vi inkludera jämställdhetsarbetet i vårt projekt?

      Vi har ett könsneutralt förhållningssätt till barn och materialet vi erbjuder i vårt projekt och på avdelningen.

 

5. Barnens inflytande

 

·         Hur får vi med barnen i detta? På vilket sätt ska barnen vara delaktiga i planering, dokumentation osv?

       Låta barnen vara med och dokumentera själva  T.ex. genom bilder och samtala runt det.

 

·         Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?
  Genom att vara medforskare och delaktiga i barnens lek, vardagliga aktiviteter fångar vi upp barnens intressen.

 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling

 

·         Hur tänker vi dokumentera arbetet?  

     Vi kommer att dokumentera med bilder och göra inlägg i Unikum som är kopplade till läroplansmålen.

     Vi kommer att utvärdera och dokumentera på våran gemensamma reflektionstid.

 


Den pedagogiska planeringen ska vara klar till arbetslagens planeringssamtal som hålls med rektor i aug/sept.

                                                                                                                                         

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: