Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Åsas klasser

Skapad 2020-08-13 10:10 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Så styrs Sverige

Innehåll

Planering

Vecka

35   Introduktion: Libanon, Belarus och ett gott exempel. vad är politik s.174-176

Begrepp: Demokrati, diktatur, fri- och rättigheter, yttrandefrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, fria val, flerpartisystem, föreningsrätt, rättsstat, maktdelningsprincipen  Värdering, påverkan, stat, individ

36 Demokrati och diktatur. s.178-180 s. 183 och övningen på s. 183

Övningen yttrandefrihet till varje pris s. 180

37   Ideologi - Liberalism, socialism, konservatism, feminism, nationalism. s 190-192

37   Fortsättning ideologi och repetion

38  Prov s 172- 193 8F på onsdag 8B, 8D, 8C, 8E på fredag

39   Så styrs Sverige. Demokratiska beslut genomgång politiska partier s.194-195

40 Riksdag och regering. grupparbete 

41

42

43

 

SYFTE. 

Förmågor som eleven ska utveckla: 

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex. Aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. 

 • Söka information om samhället från medier, Internet och värdera deras relevans och trovärdighet. 

 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värde, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.   

 

Koppling till Lgr 11 

 • Eleven kan använda kunskaper om samhällsvetenskapliga kunskapsområden för vidare studier i samhällsliv och vardagsliv. 

 • Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

 • Eleven kan använda sig av ett kritiskt tänkande. 

 • Eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. 

Ur det centrala innehållet. 

 • Svenska välfärdsstrukturer, t.ex. sjukvård, pension och arbetslöshetsersättning och vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer kontra samhället. 

 • Mediernas roll som informations spridare, opinionsbildare och granskare. 

 • Demokratiska fri och rättigheter samt skyldigheter, etiska och demokratiska dilemman. 

 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och social bakgrund, jämlikhet och jämställdhet. 

 • Politiska ideologier. 

 • Sveriges politiska system, regering och riksdag, var olika politiska beslut fattas och hur det påverkar individer, grupper och samhället. 

 • Sveriges grundlagar. 

 • EU 

 • Individens och gruppens möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling. 

 

Kunskapskrav och konkretiseringar av dessa. 

 • Kunna olika samhällsstrukturer, denna gång främst politiska och ekonomiska strukturer 

(T.ex. Hur politiska ideologiers syn på skatter och fördelning och konsekvenser av detta.) 

 • Kunna föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. 

(T.ex Om man har ett samhälle där man ska klara sig själv, fatta egna beslut, så kan det leda till en högre utslagning av människor som inte har den förmågan och det i sin tur kan leda till ett hårdare samhälle, Eller Om man har ett samhälle där du inte tar ansvar över dig själv kan det leda till att man förväntar sig att andra ska lösa ens problem som i sin tur kan leda till att man inte känner något ansvar, slutar bry sig. 

 • Kunna se samband mellan olika faktorer som, har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras situation. 

 • Förstå att olika faktorer har betydelse, som, var man föds, i vilken familj man föds, inställningen till utbildning, politiska beslut kring fördelning. 

 • Kunna undersöka olika samhällsfrågor, ta ställning och argumentera. 

(Tex. Varför vill vissa partier satsa mer på skolan, försvaret, pensionerna,  osv. Vad tycker du om det, argumentera för din sak, förstå också att andra kanske inte tycker som du och varför de tycker som de gör. 

 • Ha kunskaper i demokratiska värden och processer, kunna våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. 

(T.ex. Mänskliga rättigheter, människans lika värde och människans okränkbarhet. Vår rätt att tänka och tycka som vi vill. Vår rätt och skyldighet att engagera oss i vårt samhälle. Rösta. 

 • Källors trovärdighet. 

(T.ex. Vem har skrivit detta, vad vill de förmedla, vill de påverka oss på något vis? 

Vilket betyg man får handlar om hur mycket kunskap man skaffar sig. Hur pass komplext man kan beskriva olika samband, lika med hur pass väl man kan utveckla sina resonemang i olika frågor och koppla ihop det med partier och ideologier. 

Förmågan att vara nyanserad i sina resonemang, dvs. se saker ur olika perspektiv och förstå att människor tycker olika. Att kunna utveckla och underbygga sina resonemang med hjälp av förtydligande exempel. 

Tips. 

Ställ dig frågan varför, varför har det blivit så här, vad kan det leda till, vad kunde man ha gjort i stället, och vad ha det kunna få för konsekvenser. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Så styrs Sverige

Så styrs Sverige

 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
På väg
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Kunskaper
om olika samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om hur Sverige styrs.
Du har goda kunskaper om hur Sverige styrs
Du har mycket goda kunskaper om hur Sverige styrs.
Samhällsstrukturer
hur strukturer är uppbyggda, hur de fungerar, samband, olika perspektiv
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar det genom att beskriva enkla samband. Du beskriver skillnaderna i ett led och använder någon relevant konkretisering/exempel
Du visar det genom att beskriva förhållandevis komplexa samband. Du beskriver skillnaderna emellanåt i flera led och använder flera konkretiseringar/ exempel som förtydligar sambanden
Du visar det genom att beskriva komplexa samband. Du beskriver skillnaderna ofta i flera led och använder flera konkretiseringar/exempel för att förtydliga sambanden.
Begrepp
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp i sina beskrivningar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder ett fåtal ämnesspecifika begrepp på rätt sätt.
Du använder några ämnesspecifika begrepp på rätt sätt.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp på rätt sätt.
Påverkar varandra
( Hur individer och samhällen påverkar varandra)
föra enkla resonemang och beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka
föra relativt väl utvecklade resonemang och beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka.
föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: