Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2020-08-13 10:53 i Eldsbergaskolan Halmstad
Vi kommer arbeta med: - Problemlösning - Decimaltal - Bråk - Geometri
Grundskola 6 Matematik
Matteborgen 6A och annat material. Decimaltal, bråk, procent och sannolikhet, koordinatsystem, geometri samt problemlösning.

Innehåll

Mål:

Du ska:

- kunna storleksordna decimaltal
- kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli
- kunna räkna med decimaltal

- veta vad som menas med täljare och nämnare
- kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
- kunna räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. 3/5 av 20

- kunna beskriva vad ett koordinatsystem är
- kunna avläsa och skriva koordinater för punkter

- kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
- räkna ut arean på rektanglar, kvadrater och trianglar
- använda de vanligaste enheterna för area: m² dm² cm²

- känna till och kunna använda dig av olika metoder vid problemlösning

 

Under höstterminen arbetar vi med:

- genomgångar enskilt och i grupp
- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material
- problemlösning i grupp
- prata matematik
- träna huvudräkning
- diagnoser och prov 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris Matteborgen 6A

Tal
Förstå varför vi använder decimaler.
Kunna storleksordna decimaltal.
Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli.
Kunna räkna med decimaltal.
Negativa tal.
Bråk
Kunna läsa och skriva bråk.
Veta vad som menas med täljare och nämnare.
Känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form.
Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Kunna räkna ut en viss dela av ett antal, tex 3/5 av 20.
Kunna jämföra bråk.
Geometri
Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.
Kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Statistik
Kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
Kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagrameller linjediagram.
Kunna beräkna medelvärde.
Problemlösning
Du kan läsa och hämta fakta ur en text när du ska lösa matematiska uppgifter.
Du kan ta hjälp av att rita en bild för att lösa ett matematiskt problem.
Du kan lösa problem genom att pröva dig fram.
Du kan lösa problem genom att leta mönster i tal och bild.
Du ska kunna att division är motsats till multiplikation och att subtraktion är motsatsen till addition.

Kommentar


Ma
MatteBorgen 6A: Matteområden för bedömning

I dessa områden bör du träna mer.
E
I de här områdena har du grundläggande kunskaper som du bör träna upp mer
C
I de här områdena har du bra kunskaper.Du kan fortsätta att utveckla dessa kunskaper.
A
I dessa områdena har du goda kunskaper. Du kan fortsätta och fördjupa dina kunskaper.
Decimaltal
Förstå vad som menas med ett decimaltal
Decimaltal
Storleksordna decimaltal
Decimaltal
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Decimaltal
Överslagsräkning
Decimaltal
Kort division
Decimaltal
Matteord i kapitel 1, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Procent
Räkna ut hur mycket en viss procent av något är
Procent
Räkna ut rabatt på en vara
Procent
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform
Procent
Förklara sannolikhet, Räkna ut sannolikheten för att en viss händelse ska ske.
Procent
Matteord i kapitel 2, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Geometri
Använda enheter på rätt sätt i rätt sammanhang
Geometri
Förstå och använda begreppen BAS och HÖJD
Geometri
Räkna ut areor på olika geometriska figurer och sammansatta former
Geometri
Benämna geometriska former och beskriva deras egenskaper
Geometri
Förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt
Geometri
Matteord i kapitel 3, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Koordinater/lägesmått
Beskriva/ förklara koordinatsystem
Koordinater/lägesmått
Avläsa och skriva koordinater för punkter
Koordinater/lägesmått
Skapa koordinatsystem och sätta ut punkter i detta
Koordinater/lägesmått
Läsa av och rita diagram med proportionella samband
Koordinater/lägesmått
Förstå och förklara lägesmåtten medelvärde, typvärde och median
Koordinater/lägesmått
Matteord i kapitel 4, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Algebra
Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t ex. x eller y.
Algebra
Förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
Algebra
Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
Algebra
Kunna förklara vad en ekvation är samt lösa en ekvation
Algebra
Matteord i kapitel 5, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: