Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TE20 Moment 1: Epokerna

Skapad 2020-08-13 12:25 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Historia
Hur och varför delades historien in i olika epoker? Vad är egentligen vikingatid? I detta moment kommer vi att titta närmare på epokbegreppet och de olika händelser, personer och processer som är en del av vår historia.

Innehåll

Moment: Epokerna

Tid: v 35-39

Examinationsform: Timeline, examinerande frågor

v35 Intro, Epokindelning / övning

v36 Timeline

v37  Timeline / Arbeta med examinerande frågor.

v38 Arbeta med examinerande frågor.

v39 Arbeta med examinerande frågor. Sista dagen!

 

Material till moment 1

 

 

Uppgifter

 • Frågor Epoker

 • Examinerande frågor Epokerna

 • Romerska siffror

 • Epoker - Timeline

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E

Matriser

His
Pm programvecka Sv3

Bedömningsmatris

E
C
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. - Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sam- manfattning av flera relevanta källor från texthäftet. - Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. - Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. - Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på text- referaten. - Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av fera relevanta källor från texthäftet. - Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten. - Texten utmärks av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. - Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. - Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. - Styckeindelningen är korrekt markerad. - Textbindningen är väl fungerande. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
Samma som C nivå.
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. - Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket är klart och bär upp elevens resonemang. - Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. - Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: