Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet, glädje, gemenskap - Bofinken

Skapad 2020-08-13 12:54 i 223351 Förskolan Flyttfågeln Stockholm Hägersten-Älvsjö
All undervisning, även för de allra yngsta, strävar efter att öka kunskapen och kompetensen hos varje barn. Den här första planen inriktar sig på att ge de nya barnen rätt förutsättningar för att på bästa sätt kunna ta till sig kunskap och kunna utvecklas. En förutsättning för det är att varje barn känner sig tryggt, känner glädje och känner gemenskap med andra på förskolan. Så det är där vi börjar.
Förskola
I den här planen beskrivs Bofinkens arbete med att skapa trygghet, glädje och gemenskap för alla barn och även föräldrar som tillhör Bofinken.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: 

2020-08-13

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar:

I nuläget har Bofinken 11 barn, alla födda mellan januari och juli 2019.

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill stötta barnen i att så tidigt som möjligt känna trygghet och glädje på förskolan med pedagogerna och med de andra barnen.

Vi vill att barnen så tidigt som möjligt interageras i gemenskap med de andra barnen såväl i egna lekar som i Bofinkens projekt.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Vi lägger stor vikt vid att vara lyhörda för varje barns individuella behov av trygghet. Vi försöker möta barnens behov och skapar tydliga rutiner så att barnen vinner tillit till oss.

Vi erbjuder olika lekar i undervisande syfte som samtidigt är tänkta att väcka glädje och kreativitet hos varje barn.

Vi har fasta rutiner för så mycket som möjligt under varje dag på förskolan. I synnerhet har vi tydliga inledande och avslutande rutiner för varje moment under dagen.

Vi låter saker ta "den tid som fordras" för att undvika stress. Varje moment under dagen ska hinna bearbetas av barnen.

Vi erbjuder till en början inte för många olika moment eftersom de kan upplevas som för förvirrande och för mycket att bearbeta hos de nyinskolade barnen.

Vi pedagoger arbetar med stor tillit till varandra: var och en är kompetent att lösa olika uppkomna situationer. Om vi känner trygghet, lugn och harmoni inbördes gör barnen det också.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Artikel 2 och 3:

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

   

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: Undervisning i mindre grupper sker i första hand mån och tors förmiddag samt under samlingen 10:45-11:00 varje dag. I övrigt ser vi hela dagen som en del i vårt projekt att skapa trygghet, glädje och gemenskap, inte minst vid maten, vid av- och påklädning och i skötrummet.
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: Alla pedagoger delar på att ansvara för mindre grupper och planera olika lustfyllda aktiviteter med dem: måla, bygga, läsa, samspelslekar, sång, ramsor och dockteater.
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: Vid borden, i lekstationerna, läshörnan, i hemvrån och under samlingen. Vi förflyttar även delar av undervisningen ut till gården.
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  Diverse utvalt (inte för mycket) och anpassat lekmaterial, målarfärg och pennor, lärplattor och projektor, böcker, klossar och duplo, servis med husgeråd, instrument och dockteaterutrustning.
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: Till en början i grupper om tre och tre.
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: Grupperna kommer inte att vara helt statiska. Vi varierar efter behov, men det innebär även att de kan bli mer statiska än planerat. Barnens behov avgör.
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: Vi för statistik på vilka barn som har deltagit i de olika aktiviteterna.
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: Vi filmar/fotar med lärplattorna alternativt för anteckningar. Bilder sätts kontinuerligt upp i hallen/dokumentationsväggen. Vi skriver kontinuerligt lärarlogg i PoB. Marzia ansvarar för väggen, Frans ansvarar för PoB:en.
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: Dels att undvika att dokumentera klichéer, dvs allt för snarlika bilder på "barn som leker" bara. Vi vill upptäcka unika situationer när barn prövar, finner ny kunskap, utvecklas och ökar samverkan.
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: Dokumentation och observation kan hjälpa oss att upptäcka vad barnen har störst glädje, nytta och behov av. Vi reflekterar kring filmer/foton vid avdelningens reflektions-/planeringstid. Utifrån reflektionen vill vi öka barnens inflytande och inriktningen för vårt projekt.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: