Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Skogsviolen block 1

Skapad 2020-08-13 13:56 i Västerlanda förskola Lilla Edet
Förskola
BLOCK 1 SEPTEMBER-OKTOBER - VI BLIR EN GRUPP

Innehåll

 

Terminstart

 

 •       Hur ser  barngruppens sammansättning ut?
 •      9 barn 1-2 år
 •  
 • Personaltäthet och pedagogernas kompetens?
 • Barnskötare 100 %
 • Förskollärare 100%
 • Förskollärare 80 %

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

Barngruppen är liten, vilket är till fördel. Vi har flyttat till ny lokal som är bättre anpassad för små barn.

Barnen är i ungefär samma utvecklings och mognadsstadie, vilket underlättar planeringen av undervisningen.

 

·       Vad visar barnen intresse för? Sorteringslekar, böcker,

 

 

 

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi? De upptäcker med alla sina sinnen, mycket med händerna, språkutvecklingen är påtagligt närvarande. Även grov och finmotoriken utvecklas ständigt.

 

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu? Närhet, härvarande vuxna i deras vardag.

 

·       Lärmiljöer? Under uppbyggnad pga byte av lokaler.

 

·       Arbetslagets olika kompetenser? Lugna, flexibla och harmoniska pedagoger som ser barnens olika behov.

 

 

·       Hur dokumenterar vi för barnen? Vi tar kort och gör filmer som vi senare reflekterar kring.

 

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

 • Hur synliggörs det i utbildningen? Artikel 3 , vi tar hänsyn till och utgår utifrån barnens olika förutsättningar och behov, både kortsiktiga, och mer långsiktiga,

 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

   Vi väljer det första målet.

  LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?
 •      Vi vill att barnen utvecklar trygghet och empati

 

 •        Vad ska vi undervisa om?
 •     Vi skall undervisa i turtagning, olika känslouttryck och ge dem begrepp inom dessa områden

 

 •        Hur ska undervisningen ske?
 •   

 

-Planerad undervisning?

Genom samlingar, aktiviteter i mindre grupper. I undervisningen kommer vi att använda oss av bl.a. känslobollar( Bollar med olika känslouttryck påmålade), turtagning genom att tex, klappa på ett gosedjur (som man sjunger om ) i tur och ordning. Vi kommer att arbeta med de olika sinnena och med hjälp av dessa få fram och påvisa olika känslor, sätta namn på dessa. t.ex. hörsel- fint fågelkvitter-lugn och harmoni, smak-sur lime-obehag.

 

-Spontan undervisning?

Vid de dagliga rutinerna, som tex vänta på sin tur vid påklädning, matsituationen,

förklara/sätta ord på känslor vid bl.a konfliktlösning

 

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?
 • Vi tar hänsyn till barnens dagsform, och uttryck om olika aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: