Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering pettersbergs förskola

Skapad 2020-08-13 14:23 i Pettersbergs förskola Örebro
projekt sagans värd
Förskola
Under läsåret 20/21 ska alla avdelningar på Norrby förskolor arbeta med det gemensamma projeket "Sagans värld". Detta utifrån att vi får tillgång till Polyglutt. Detta projekt kommer även att vara underlag för de förskollärardiskussioner som vi kommer ha under året.

Innehåll

Den pedagogiska planeringen är en grovplanering som sträcker sig över en termin eller ett läsår och ska utgöra avdelningens utgångspunkt när undervisningen planeras.

Den pedagogiska planeringen ska utgå ifrån läroplanens mål och barnens intressen och behov.

 

1.  Bakgrund: 

Vad visade vårens utvärdering som vi bör ta med i vår kommande planering framåt?

Vi uppmärksammar att barnen behöver ett utökat ordförråd. De behöver också utveckla förmågan att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

2.  Nuläge

Förutsättningar, hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

Vi har en åldersblandad barngrupp i åldrarna 1-5. Vi har barn från olika nationaliteter och därav olika modersmål. Vi har även barn i behov att ett omfattande språkligt stöd. 

Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi?

Vi har en stor avdelning med många rum att bedriva undervisning i. Vi har även en stor utemiljö vid förskolan. På grund av Covid 19 kommer vi detta läsår i stor utsträckning att använda oss av denna utemiljö.

Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Vi har blandade kompetenser, olika utbildningar samt olika intressen. I detta projekt vill vi ta vara på varje pedagogs unika kompetens. 

3. Mål 

Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

I sagans värld

Varför? Syfte? 

Projektet syftar till att barnen ska få möjlighet till att utveckla:

- Fantasi

- Språk, ordförråd, begreppsförståelse

- Förmåga att tolka bilder'

- Skapande förmåga

- Samspel

- Förmågan att reflektera

- Förmåga att berätta

- Uttrycka tankar

 

Vilka förväntade effekter vill vi se? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Se ovanstående

4. Förhållningssätt 

Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

Projektet ska synas i undervisningen samt de pedagogiska miljöerna på varje avdelning. Projektet ska finnas som en röd tråd under läsåret och hållas levande i våra reflektioner. Som stöd ska vi använda "reflektionsäpplet".

Hur ska vi inkludera jämställdhetsperspektivet i vårt projekt?

För att inkludera jämställdhetsperspektivet kommer vi att välja litteratur som främjar detta.

5. Barnens inflytande

Hur får vi med barnen i detta? På vilket sätt ska barnen vara delaktiga i planering, dokumentation osv?

Vi kommer att jobba för att skapa nyfikenhet bland barnen. Detta kommer vi göra genom att presentera olika litteratur och på så sätt inspirera dem. Detta kommer att vara vår utgångspunkt, för att sedan låta barnen leda arbetet vidare utifrån vad de fastnar för.

Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?
  Genom att ge dem ett brett utbud av sagor och litteratur. 

 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling

Hur tänker vi dokumentera arbetet?   

Vi kommer att dokumentera genom att använda oss av Unikum samt väggdokumentation.

 

                                                                                                                                         

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: