Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma matematik 3A (hösttermin 2020)

Skapad 2020-08-14 09:12 i Rävlanda skola Härryda
En planering i matematik som är kopplad till Singma matematik 3A.
Grundskola 3 Matematik
Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Innehåll

 

 

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Du ska utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer arbeta med Singma matematik 3A, gemensamt och på egen hand. Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten, problemlösning, längd, höjd, massa, volym och bråk. Under terminen kommer vi även att komplettera arbetet i Nomp (digitalt läromedel) samt praktiska övningar. 

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattlektionerna.
Vi kommer också att praktiskt pröva att t ex mäta längd, vikt och volym, samt jobba med problemlösning.

Det här ska du lära dig

 • talområdet 0-10000.
 • positionssystemet.
 • tallinjen
 • skriftlig huvudräkning
 • storleksordning
 • de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • bråk
 • problemlösning
 • välja rätt räknemetod
 • mäta längd/höjd
 • massa
 • volym

Hur ska vi lära oss detta? 

 • samtala om matematik/lära av varandra
 • laborativ/praktisk matematik
 • problemlösning
 • olika matematikspel   

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Tusental, hundratal, tiotal, ental, jämföra och storleksordna tal, talföljder, avrunda tal, avrundning och överslagsräkning, addition, addera, subtraktion, subtrahera, division, dividera, multiplikation, multiplicera, växla, strategi, problemlösning, kombinatorik, mäta, centimeter, meter, decimeter, kilometer, jämföra längd, kilogram, gram, hektogram, massa, milliliter, liter, volym, tal i bråkform, del av helhet, jämföra och storleksordna bråk, tiondelar samt antal. 

Så här kan du visa dina kunskaper

 • genom att du deltar i diskussioner i både helgrupp, par och enskilt.
 • genom att du deltar och är aktiv i olika övningsuppgifter både i grupp, par eller enskilt.
 • genom att du arbetar och slutför dina uppgifter i Övningsboken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: