Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder åk 7

Skapad 2020-08-14 09:59 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 1 i Kemi Direkt
Grundskola 7 Kemi
Det har tagit lång tid för människan att förstå sig på materians uppbyggnad och ännu vet vi inte allt. I denna kurs kommer ni att lära er om materians minsta byggstenar och om olika ämnen i din omgivning. Vad består luften, vattnet och marken av och vad består du själv av? Under vecka 35-41 kommer vi att arbeta med kemins grunder. Du kommer att få lära dig om atomer, molekyler, olika typer av lösningar och olika sätt att separera ämnen. Du kommer också få bekanta dig med no-salen och de säkerhetsföreskrifter som gäller där. Vi arbetar med kapitel 1 Kemins grunder i boken Kemi Direkt.

Innehåll

Lärande mål:

Du ska kunna:

- begreppen atom och molekyl

- vad som menas med ett grundämne

- vad som menas med en kemisk förening

- vad som menas med en kemisk reaktion

- vad som menas med en blandning och en lösning

- vad som menas med mättade och omättade lösningar

- veta vad det periodiska systemet är och några av dess grundämnen

- aggregationstillstånden (fast, flytande, gas) 

- beskriva övergångar mellan aggregationstillstånden med hjälp av partikelmodellen

- olika sätt att separera ämnen

- arbeta på ett säkert sätt genom att följa säkerhetsföreskrifter i no-salen

- berätta om kemins historia och hur man kommit fram till den vetenskapliga metoden

 

Viktiga begrepp:

atom, molekyl, kemisk förening, grundämne, kemisk reaktion, kemisk beteckning, periodiska systemet, aggregationstillstånd, fast, flytande, gas, smältpunkt, kokpunkt, kondensering, förångning, avdunstning, partikel, blandning, lösning, mättad lösning, omättad lösning, legering, emulsion, uppslamning, sedimentering, filtrering, indunstning, kromotografi, naturvetenskaplig arbetsmetod, alkemi

 

Undervisning:

- elevaktiva genomgångar

- demonstrationer

- laborationer

- instuderingsfrågor

- diskussionsuppgifter i små grupper

- film

 

Bedömning:

Kontinuerligt under lektioner och särskilt labb-lektioner

Vecka 36: Skriftlig läxförhör på kemisäkerhet.

Vecka 40: Bedömningslaboration

Vecka 41: Skriftligt prov på hela kapitlet 

 

Hur väl du kan 

- diskutera frågor som rör kemi och samhället.

- hur väl du kan planera och genomföra undersökningar 

- dokumentera, reflektera och dra slutsatser av undersökningar

- använda och förstå kemins begrepp 

- föra resonemang om kemiska sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Lgr 11

Bedömningsmatris kemi

E
C
A
Använda, granska, kommunicera, ta ställning
Eleven kan samtala om och dis­kutera frågor som rör energi, mil­jö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konse­kvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställnings­taganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningsta­ganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig in­formation och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskap­lig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskap­lig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställ­ningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt välfungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskus­sioner och för att skapa välut­vecklade texter och andra fram­ställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra undersök­ningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersök­ ningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla fråge­ställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersök­ ningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla fråge­ ställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersök­ningarna använder eleven utrust­ning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder elev­ en utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge­ställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställ­ ningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god kopp­ ling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningar­na och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbätt­ras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersök­ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersök­ ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven för välutvecklade resone­mang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersök­ ningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumen­ tationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda kemiska begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kun­skaper om materiens uppbygg­nad, oförstörbarhet och omvand­lingar och andra kemiska sam­manhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oför­ störbarhet och omvandlingar och andra kemiska samman­ hang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunska­ per om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifier­bara kemiska samband i naturen.
Eleven kanföra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande orga­nismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis kom­plexa kemiska samband i natu­ren.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa ke­miska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identi­fierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvand­lingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och ge­neraliserar kring energiomvand­lingar och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resone­mang kring hur människans an­vändning av energi och naturre­surser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans använd­ning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välut­vecklade och väl underbyggda resonemang kring hur männis­ kans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala natur­vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: