👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Förskolan Tantolundenp 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-08-14 10:01 i 123451 Förskolan Tantolunden Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Projektbeskrivning 

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 4 med det gemensamma temat 

"Hållbar framtid - Barns möte med naturen".

Syfte

Syftet med projektet "Hållbar framtid- Barns möte med naturen" är likvärdiga förskolor som uppfyller förskole-områdets gemensamma mål i förskolans läroplan och Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid. 

Syftet med projektarbetet på Grön detta läsår är att barnen ska lära sig mer om djur, natur och miljö, samt hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid.

Kopplat till läroplanen vill vi att barnen ska:

1. Känna till olika djur och naturföremål, samt utveckla kunskap kring dessa. (Växter och djur)

2. Utveckla sitt ordförråd, inflytande och olika uttrycksformer. (Skapande, sång,musik & rörelse, bokpåsen, böcker)

3. Utveckla samspelet och visa hänsyn till varandra och naturen. (Hållbar utveckling, allemansrätten)

 

Uppstart

Vid uppstart visar barnen intresse för: Berg, stora stockar och stenar, gropar, blad, sand, djur, buskar/träddunge, vatten.

Barnen på Tantolundens förskola går på utforskande utfärder två gånger i veckan och är vana vid motoriska utmaningar i naturmiljö. Vid dessa tillfällen får barn möjlighet att uppleva och utforska både natur och djur på nära håll.

Vi i arbetslaget tar fram faktaböcker om djur, natur & miljö, samt spånar på eventuella experiment, samt sånger och musik  inom aktuella områden.

Vart vi kommer att välja att lägga fokus på inom detta område återstår att se, vi utgår främst från barnens intressen och projektuppdragsbilder.

Våra förväntningar är att alla är delaktiga och att vi genom undervisningen lyfter projektet framåt på ett lärorikt och lustfyllt sätt där barnens lärande blir synligt.

 

Hur?

Barnen kommer att utmanas bl. a. inom sina och kompisars olika intresseområden. Som medforskande pedagoger kommer vi att ställa öppna och utmanande frågor. Vi kommer att ta tillvara på undersökningsbara frågor ifrån barnen. Barnen kommer då att kunna ställa hypoteser som vi sedan prövar. Olika verktyg och material kommer att introduceras i samband med projektets gång och vi kommer att söka fakta och kunskap tillsammans med barnen på flera olika sätt.

Barnen kommer vid de flesta undervisningstillfällen att delas upp i mindre grupper, då beprövad erfarenhet visar att det gynnar det enskilda barnets lärande.

Reflektion sker varje vecka både tillsammans med barnen och i arbetslagen för att utvärdera och analysera det som skett och för att kunna planera framåt.

Varje vecka kommer vi att publicera en grupplärlogg på skolplattformen där ni kan följa projektarbetets utveckling.

 

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18