Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsflyt och läsförståelse

Skapad 2020-08-14 10:17 i Fredriksbergsskolan Linköping
Träning av läsflyt vid högläsning samt arbete med läsförståelsestrategier.
Grundskola 5 Svenska
Arbete med läsflyt och läsförståelsestrategier.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetet är du ska öka ditt läsflyt vid högläsning samt din läsförståelseförmåga.
Du ska även utveckla din förmåga att kunna samtala om en text och göra kopplingar till texten med hjälp av olika lässtrategier.

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans läsa texter i olika genrer och utifrån dessa svara på frågor. Frågorna är dels sådana där du direkt kan läsa svaret i texten men även sådana som inte direkt går att utläsa. Du kommer att få träna på olika lässtrategier såsom att förutsäga, skapa inre bilder, reda ut svåra ord och begrepp, sammanfatta och dra egna slutsatser.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa texter med flyt, intonation och inlevelse
 • visa förståelse för att det finns olika sätt att förstå och tolka en text
 • använda de fem lässtrategierna när du läser olika texter
 • vara delaktig i samtal om texter som vi har läst
 • återberätta texter muntligt
 • resonera om budskapet i texter och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Lässtrategier och läsflyt

Läsflyt

 • Sv  A 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
>>>
>>>
>>>
>>>
högläsning
Din förmåga att läsa med flyt och inlevelse.
Jag läser en del ord som ordbilder och ljudar en del. Läsningen flyter inte helt.
Jag läser till största delen med flyt men följer inte alltid interpunktionen.
Jag läser flytande och följer interpunktionen.
Jag läser flytande, följer interpunktionen och levandegör det jag läser genom inlevelse i rösten.

Läsförståelse

 • Sv  A 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
>>>
>>>
>>>
>>>
Lässtrategier
Hur du använder olika lässtrategier
 • Sv  A 6
Förstår att jag behöver anpassa läsningen för att förstå och använder någon strategi för att bättre förstå det jag just läst om jag blir påmind.
Om jag inte helt förstår det jag läser använder jag på egen hand någon strategi, oftast samma.
Jag anpassar min läsning och använder oftast flera olika strategier när jag läser för att bättre förstå det jag läser.
Jag använder mig medvetet av olika strategier för att förstå det jag läser. Jag väljer automatiskt lämplig strategi utifrån text och sammanhang.
Textsamtal
Hur du deltar i textsamtal och din förmåga att fokusera på det som är väsentligt och relevant för förståelsen.
 • Sv  A 6
I samtalen deltar jag genom att lyssna eller hålla med. Jag kan också redogöra för några händelser eller fakta från texten.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag blandar relevanta och mindre viktiga händelser från boken. Det går bättre om jag får hjälp genom stödfrågor.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Oftast är det jag säger både väsentligt och relevant. Jag kan urskilja de viktigaste händelserna eller fakta.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag för diskussionen framåt genom att anknyta till andras tankar och själv säga saker som är både väsentliga och relevanta. Jag urskiljer nyckelbegrepp, reflekterar och värderar kring handling, karaktärer m.m.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: