👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social Hållbar Utveckling Tema 20-21

Skapad 2020-08-14 10:57 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Vi fortsetter med vårt tema Hållbar utveckling, men kommer den här terminen att fokusera mer på det sociala aspektet. Social hållbarhet sätter människan i fokus och handlar om våra mänskliga rättigheter.

Innehåll

 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Lpfö-18

 

Hur?

 • Vi tittar på jordgloben och pratar om olika länder
 • Vi undersöker olika kulturer, reflekterar kring våra kulturella olikheter och olika ressurser. 
 • Vi pratar om och undersöker olika levnadsförhållanden, familjkonstellationer och matkulturer
 • Vi diskuterar frågor kring barnkonventionen och jobbar med undervisningsmaterial kopplat till den
 • Gör varandra uppmärksamma på och filosoferar runt vårat överförbruk. Sätter ord på varför vi behöver hushålla med förskolans/samhällets/jordens resurser.

Solrosens mål

Att barnen får insyn och kunskap om allas lika värde

Att barnen utvecklar sin förmåga att förstå hur man lever i olika kulturer och ge dem förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald

Överordnat mål

Att barnen ska få utveckla sin handlingskompetens - genom bland annat att de utvecklar sin kreativa förmåga, att vi hjälper dem att styrka självförtroendet och att de känner att de blir tagna på allvar i sina tanker och idéer. Vilket i sin hand ger mod till att agera.

Världens ledare har kommit överens om dessa mål, som vi också kommer att jobba för - på vårat sätt - i förskolan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18