Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MASKROSEN Pedagogisk planering Läslyftet 2020/21 Glanshammars förskolor

Skapad 2020-08-14 11:29 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2020/21 Läslyftet:

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Denna modul lyfter upp hur högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

1.  Bakgrund:  

I barngruppen går barn i ålder 1-3 år, några barn har gått på förskolan tidigare och några barn är nyinskolade. Verksamheten utgår från barnens trygghet och ska bidra till varje barns utveckling och lärande. Vi delar regelbundet barngruppen utifrån mognad och ålder för att alla barns behov ska bli tillgodosedda.

Vi dokumenterar regelbundet på Unikum där vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur och varför samt en analys. Vår verksamhet är planerad utifrån läroplanen med barnens behov i fokus. 

2.  Nuläge:

  - Förutsättningar , vilken kunskap finns i barngrupp? 

Normer & Värden (jämställhet)- De största barnen känner varandra väl då många har gått tillsammans sen deras förskolestart. Vi har uppmuntrat barnen till att se, lyssna och hjälpa varandra i situationer som uppstår.

Språkutveckling /Läsa och Berätta- Vårt arbete med Läslyftet syftar till att utveckla och främja barnens språkutveckling. Vi läser böcker både analogt och digitalt och sjunger mycket. 

Matematik- Barnen räknar och sorterar utifrån färg, storlek, sort. Matematiken genomsyrar hela vår dagliga verksamhet.

Naturvetenskap- Vi upplever att barnen har ett stort intresse och har en del kunskaper. Vi kommer under året att utnyttja vår närmiljö mer.

Teknik- vi har uppmärksammat teknik i vår vardag, vad är teknik och vad har vi för teknik runt oss.  

Digitalisering- Vi har tillgång till digitala verktyg såsom green screen, mikroskopiskt ägg och blue-bot. Barnen visar stort intresse. Vi använder oss av projektorn för att kunna ta del av böcker och sånger på storbild. 

Estetiska uttrycksformer- barnen provar på olika skapande aktiviteter, vi använder oss av musik och rörelse i gymnastiksalen. 

Hållbarutveckling - vi uppmärksammar och gör barnen delaktiga, vi lagar det vi kan.

  -Vilken fysisk inomhus & utomhus miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi? Avdelningen består av ett stort rum, ett mindre rum i anslutning som används som kök/ateljé samt ett rum till vila. Vi utformar små rum i rummen för att skapa fler lekmiljöer och ett större lugn. Miljön anpassas och omformas utifrån barnens behov och intressen, vi pedagoger är nära barnen i deras lek och utforskande och är lyhörda inför deras intressen. Vi skapar miljöer där barnen kan mötas i olika konstellationer och i olika lekar.
Vår utemiljö erbjuder stor variation, en liten gård och en stor gård med stora möjligheter samt två gårdar som är anslutna till avdelningarna där de äldsta barnen går.  

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta tillvara på dessa?
I arbetslaget arbetar en förskollärare och två barnskötare. Vi känner varandra väl och utnyttjar våra intressen och kompetenser genom välplanerade aktiviteter. 

3. Förhållningssätt: Gå igenom  diskussionsfrågorna ni fått och skriv i separat dokument. 

4. Barnens inflytande:

-Hur ger vi barnen inflytande i verksamheten?
Vi är nära barnen och är lyhörda till barnens behov och intressen. Barnens behov och intressen ligger till grund för planeringen av utbildningen. Vi uppmuntrar barnen till att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi använder oss av bilder för att barnen ska kunna peka och visa vad de vill göra.

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?
Vi erbjuder olika material både ute och inne för att se vad barnen visar intresse för samt utifrån samtal och dialog med barnen och deras vårdnadshavare. 

5.Utifrån valt projekt, Läslyftet Modul  "Läsa & Berätta" samt nuläget i punkt 2 vilka mål sätter vi efter följande rubriker: 
Under läsåret 2020/21 kommer vi att fokusera projektinriktat på jämställdhet, normer och värden. Vi vill arbeta utifrån målet att barnen ska bli trygga individer med god självkänsla och utveckla sin empatiska förmåga samt att barnen utvecklar en förståelse för människors olikheter och egenvärde. I detta arbete utgår vi från Kompisböckerna och Barnkonventionen och knyter ihop det med vår undervisning kring Läslyftet samt HBTQ utbildningen som vi pedagoger under hösten deltar i. Detta arbete genomsyrar hela vår verksamhet i allt vi gör.

Normer & Värden (jämställhet) - vi utgår från 10 små Kompisböcker för att ge inspiration och skapa samtal om hur man är en bra kompis samt att prata om olika känslor, både sina egna känslor och en förståelse för kompisars känslor. Vi uppmärksammar och pratar om allas lika värde och allas olikheter. Böckernas innehåll kan kopplas till barnens vardag och saker de varit med om. 

Språkutveckling / Läsa och Berätta - Läslyftet, med högläsning och berättande i fokus för att utveckla och främja barnens språkutveckling samt intresse för böcker. 

Matematik -  Matematiken genomsyrar vår verksamhet i allt vi gör, barnen får upptäcka matematiken i meningsfulla och lekfulla sammanhang. Vi räknar, sorterar, upptäcker former och mönster, känner igen lägesord och jämför. Samtalet är i fokus och vi använder oss av rätt begrepp. 

Naturvetenskap- Vi följer de olika årstiderna, vi uppmärksammar vad som händer i naturen under ett år.

Teknik - Vi upptäcker och utforskar vad vi har för teknik runt oss på förskolan. 

Digitalisering- Vi använder oss av våra digitala verktyg i vår verksamhet kopplat till våra planerade aktiviteter. 

Estetiska uttrycksformer- vi använder oss av vår gymnastiksal regelbundet för olika rörelseformer och samarbetsövningar. Vi har tillgång till vår ateljé där barnen kan utforska olika skapande former. 

Hållbar utveckling - Vi gör barnen delaktiga i sopsorteringen på förskolan, hur och varför sopsorterar vi. Vi utgår från materialet Barr och Pinne räddar världen på UR Play. Vi går på skråpplockarpromenad i vårt närområde. Vi uppmärksammar barnen på allemansrätten, hur tar vi hand om naturen och vad får vi göra i naturen. 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg att sätta etikett på inläggen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: