Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Beta kapitel 1-2, åk.5

Skapad 2020-08-14 11:28 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Matematikboken Beta kapitel 2.
Grundskola 5 – 6 Matematik
I kapitel ett kommer du att få träna på skriftliga räknemetoder i alla fyra räknesätten. Vilka begrepp som hör till? Vad är ett decimaltal? Utifrån textuppgifter ska du kunna avgöra vilket/vilka räknesätt som är lämpliga att använda. Kapitel två handlar om tal i decimalform. Du kommer att träna på sambandet mellan bråkform och decimalform, hur positionssystemet är uppbyggt och hur du adderar, subtraherar, multiplicerar och dividera decimaltal.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen.

Konkretisering av mål:

Du skall kunna olika metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna.

Du ska kunna välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.

Du ska kunna se samband mellan tal i bråkform och i decimalform.

Du ska kunna tolka tallinjer med tal i decimalform.

Du ska kunna läsa och uttrycka tal i decimalform.

Du ska känna till de olika begreppen term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform och decimalform.

Du ska veta vilket värde en siffra har beroende av sin position i ett tal i med upp till tre decimaler.

Du ska kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med tal i decimalform.

Du ska kunna göra jämförelser mellan tal i decimalform.

 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. 

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter.

Vi kommer till viss del att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.

Du kommer att ha mattemål som du lämnar in.

 

 

 

 Undervisning:

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. 

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter.

Vi kommer till viss del att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.

 

Konkreta mål:

På lektionerna kommer vi att arbeta i vår mattebok. Vi kommer att jobba med problemlösning både enskilt och i grupp. Vi ska också spela spel som handlar om matte. Du kommer att få en del läxor då du får träna extra på saker vi lärt oss i skolan.

Arbetsområdena vi ska arbeta med är.

 • Tal och räkning
 • Tal i decimalform
 • Tid, tabeller och diagram
 • Lägesmått
 • Avrundning och överslagsräkning 

Begrepp:  Kvart, x-axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median, avrundning, överslagsräkning, närmevärde 

Bedömning:

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid matematikdiskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Jag  tittar på dina diagnoser för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål.

Du kommer att få göra ett prov efter två kapitel.

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med kapitel 1 under ca. 5 veckor.

Vi kommer att arbeta med kapitel 2 under ungefär 5 veckor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: