Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2020-08-14 11:36 i Jonsboskolan Hedemora
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Vi ska under hösten arbeta med matematik utifrån Favoritmatematik 3A och Mera Favoritmatematik 3A.

Innehåll

Lärandemål:

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer
 • sambandet addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1- 9
 • kommunikativa lagen vid multiplikation
 • multiplicera med 10 och 100
 • strategier vid problemlösning
 • division
 • sambandet division och multiplikation
 • prioriteringsregler, skala och proportionalitet
 • att förklara hur du har tänkt och jämföra med andras sätt att tänka. När du gör det övar du upp dina förmågor att föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer samt välja och använda matematiska begrepp och metoder.

Viktiga begrepp:

 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Samband
 • Kommutativa lagen
 • Prioriteringsregler
 • Likhetstecken
 • Rimlighet
 • Problemlösning

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta:

 • Arbeta med utgångspunkt i Favoritmatematik.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Matematiska diskussioner.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Problemlösning.
 • Färdighetsträning.
 • Praktisk/konkret matematik.
 • Se film kopplat till innehållet.

 

På lektionerna måste jag:

* vara aktiv, vid genomgångar och övningar.

* visa din förståelse för de olika momenten.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljerna.
 • Använda positionsystemet.
 • Använda/välja lämpliga strategier och metoder.
 • Muntligt och skriftligt kunna förklara hur du tänker.
 • Värdera rimlighet.
 • Vara aktiv i matematiska diskussioner.
 • Förstå tallinjen upp till 1000.
 • Multiplikation och enkel division.
 • Räkna med öppna utsagor.
 • Kunna formulera och lösa problem enskilt och i grupp
 • Du ska kunna ställa upp algoritmer vid addition, subtraktion och multiplikation.
 • Du ska förstå och kunna använda kommutativa lagen och prioriteringsregler.
 • Du ska kunna räkna med enkla proportionella
 • Du ska med stöd av enkla strategier kunna lösa enklare matematiska problem.
 • Du ska i ditt arbete visa att du förstår och kan använda de matematiska begrepp vi jobbat med.
 • Du ska kunna föra och följa enkla matematiska resonemang..

I slutet av varje kapitel kommer vi att göra en diagnos och därefter en självskattning över hur det går. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: