Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa skolår 3

Skapad 2020-08-14 11:38 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9
Att läsa är inte bara viktigt, det är roligt också. Genom litteraturen kan du resa till en annan plats eller tid, bli någon annan för en stund, lära dig något nytt, ta reda på saker, uppleva nya saker och lära känna olika människor - bara genom att öppna en bok och läsa. Fantastiskt, eller hur?

Innehåll

Syftet med undervisningen

 Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

söka information från olika källor och värdera dessa. 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få läsläxa med läsförståelsefrågor i form av flervalsfrågor. Du kommer att få göra din läsläxa veckovis och få läsa upp den i skolan för en vuxen en gång i veckan.

Du kommer att få arbeta med ett material som tränar läsförståelse genom att svara på frågor. Materialet är anpassat efter din läsnivå. 

Du kommer att få läsa enskilt varje dag för att träna din läskondition. 

Du kommer att få arbeta med läsförståelsestrategier i helklass, grupp och enskilt i samband med arbetet med Bokboken. I arbetet med Bokboken kommer du att få lyssna till högläsning, läsa texter enskilt eller tillsammans med andra eller alternativt se en film. Syftet med detta är att gå på djupet i texterna/filmerna och förstå hur man gör för att bli en god läsare som tänker medan man läser. 

Du kommer att få lyssna till högläsning varje dag, där syftet är att enbart lyssna till text och efteråt föra lättare diskussioner. Vi har högläsning för att du ska få en utökad repertoar av litteratur och för att ditt ordförråd ska öka samt för att du ska få tillgång till en härlig lässtund. 

I samband med att vi läser olika böcker kommer du att få bekanta dig med olika författare och illustratörer. Du kommer att få ta del av bilderböcker och kapitelböcker. 

Det här ska du lära dig

Centralt innehåll 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. 

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led. 

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter. 

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. 

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet. 

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 

Kunskapskrav som man ska ha uppnått i slutet av skolår 3 i svenska - läsning:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga dekar av innehållet på ett enkelt sött visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Läsa, läskondition, läsförståelse, författare, illustratör, titel, skönlitteratur, sakprosa, poesi, lyssna, återberätta, rim, ramsor, bilderbok, kapitelbok, saga, folksaga, myter, 

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att göra din läsläxa och läsa upp den för en vuxen i skolan. 

Genom att arbeta med det material kring läsförståelse som din lärare ger dig. 

Genom att läsa enskilt varje dag på lässtunden. 

Genom att lyssna och delta aktivt i diskussioner då vi arbetar med läsförståelsestrategier.

Genom att lyssna aktivt på högläsningen och delta i efterföljande diskussion. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: