Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekbacken 20/21

Skapad 2020-08-14 12:00 i Okome förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
Vi vill erbjuda barnen upplevelser och aktiviteter kring natur och problemlösning samt även matematik kopplat till antal.

Innehåll

Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående års utvärdering?

Vilka är våra identifierade förbättringsområden?

Vi har tittat på vår utvärdering från i våras och sett att vi har områden med naturvetenskap, samt även matematik kopplat till antal och problemlösning som förbättringsområden. Under en undersökningsperiod kommer vi att titta på vår inomhusmiljö och få den anpassad till den ålder på barn vi har nu. Vi kommer även erbjuda olika aktiviteter för att se vad barnen visar större eller mindre intresse för.

 

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Vi vill öka barnens kunskap kring naturen och vad som finns i den. Dessutom vill vi även att gruppen ska känna till hur våra val påverkar den och vad som kan hända med naturen beroende på hur vi tar hand om den. Att klargöra samband, förklara naturens olika kretslopp och att förmedla ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt. Vi vill också med hjälp av naturen utveckla barnens förmåga att lösa matematiska problem.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Vilken miljö vill vi välkomna in till?

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans?

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt?

Vi har påbörjat en skogshörna på avdelningen där vi dedikerat valt ut innehåll som går att koppla till skogsmiljön. Materialet i denna hörna ska inbjuda till rollekar, lek med skogsdjur av plast och under terminens gång kommer vi fylla på med mer innehåll som barnen visar intresse för. Barnen ska få utmanas med siffror 1-5 och begreppen i olika former som t.ex. spel, pussel, tavlor, Duplo med mera. Naturmaterial ska också på sikt komma in mer på avdelningen för att förstärka detta. Vi ska skapa en naturruta där vi tillför olika sorters material och dokumenterar för att se vad som händer över tid med materialet.

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda?

Kollaborativa processer?

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande?

Vi kommer att använda oss utav Unikum för att skriva i barnens individuella lärloggar samt även på gruppnivå om vad som händer i verksamheten. Vi ska också testa att hänga upp fler bilder som följer en process från projektet som vi kan samtala kring och lyssna på barnens tankar och reflektioner.

Anteckningar som skrivs regelbundet under verksamheten. Vi fotar och filmar olika lärsituationer och försöker även fånga spontana stunder som inte är uppstyrda av pedagoger. Upprepning/repetition! Att materialet finns tillgängligt i verksamheten. Fiktiva figurer som är kopplade till projektet. Video-material från UR, SVT, Youtube som sedan bearbetas och samtalas kring.

En metod vi använder under året har varit att arbeta i olika former med samma ämnen och erbjudit barnen olika sätt att möta det vi vill lära ut i vår utbildning. Det har skett i många olika former och vid många tillfällen. Vi ska skapa en stabil veckostruktur med varierande arbetsmetoder och detta ger barnen mer varierade utmaningar. Det vi pedagoger presenterar för barnen ska finnas kvar levande i verksamheten och gruppen får ha det mesta materialet tillgängligt att utforska med, det finns kvar levande på avdelningen. Det målsättningar vi väljer nu i augusti ska finnas med i vår utbildning och dessa ska vi ha i åtanke när ni vi pedagoger planerar vår verksamhet. Vi har en positiv inställning till det vi presenterar för barngruppen och vi försöker stötta deras egna tankar och idéer. Det är viktigt att barnen vågar uttrycka sina egna åsikter och att de känner sig trygga att göra det.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

Informera vårdnadshavare om Unikum och att vi använder det för pedagogisk dokumentation samt viktiga meddelanden. "Ekbackenträff" på gruppnivå till våren med fokus på verksamheten. I höst kommer vi också bjuda in till individuella utvecklingssamtal kopplade till det enskilda barnet. Vi inbjuder till föräldrakväll till våren där alla får komma och besöka oss och gå runt bland de olika avdelningarna, vi kommer även kombinera det med Bamseloppet. Vi kommer att involvera föräldrarna mer till vårt projekt och kanske hem lite olika uppdrag under terminens gång, t.ex. genom att de får skicka bilder på telefonen.

 

Kompetensutveckling

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

Att ha en öppen dialog med varandra och inte ställa för höga krav, hitta en nivå som är tillräcklig och gör det bra. Vi ska även söka upp information kopplat till projektet under vår planeringstid. Hämta hem information från litteratur och andra källor.

 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

Barnen har varit positiva till de aktiviteter vi gjort. Den nya skogsmiljön som vi börjat inreda på avdelningen har barnen använt och leker i. Promenader i skogen har varit bra. Barnen utforskar miljön och hittar saker som de tycker är spännande. Vi har pratat en del kring fåglar och andra djur. Barnen är intresserade av vad de heter och jämför likheter och olikheter.  Vi har erbjudit även en del kring matematik, infört nytt material. Barnen har provat och testat det och varit positiva. Barnen har visat intresse för siffror och antal genom olika övningar och material vi gjort som de senare tar fram själva. Än så länge får vi inte så mycket frågor och funderingar från barnen men de deltar gärna kortare eller lite längre stunder beroende på ålder och vilja.

Vi vill fortsätta undersöka djur och natur med fokus på djuren och hur olika saker påverkar varandra. Vi vill samtala och titta på naturens olika förändringar och kretslopp. Med hjälp av djur och natur vill vi presentera uppdrag för barnen kring problemlösning och matematik.

 

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

Konkretisera läroplansmålen och förklara vad de betyder.

Tänk på att progressionen i lärandet ska synliggöras i dokumentationen, utifrån de konkretiserade läroplansmålen.

-Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Vi vill att barnen ska få en grundläggande kunskap kring djuren som bor i skogen. Detta innebär att barnen ska ha kunskap om minst ett karakteristiskt utseende-drag eller något som förknippar djuret. De djur vi har valt ut till detta är; Ekorre, Räv, Älg, Vildsvin, Hare, Varg, Rådjur, Björn och Lodjur.

De fyra årstiderna och vad som kännetecknar dessa, precis som med djuren är ett strävansmål att barnen ska kunna benämna olika saker som är typiska för respektive årstider.

- Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt resonera matematiskt om detta.

Barnen ska kunna urskilja och benämna siffrorna 0-5 och använda dessa praktiskt i olika situationer. Naturen och djur blir ett hjälpmedel för att presentera matematik för barngruppen i form av antal, siffror, problemlösning med mera. 

Uppföljning

Uppföljning av projektet - Se reflektionsfrågor i respektive område eller från rektor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: