Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan & Fjärilen planering ht-20 vt-21

Skapad 2020-08-14 13:12 i Rödklövergatans förskola Ale
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara på barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet skall vara tilltalande, utmanande och tillgängligt för barnen. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändring. Utifrån lokalernas utformning vill vi skapa olika lärsituationer för barnen. När miljöerna skapas utgår vi från att barnen skall stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika uttrycksformer för att få en helhet och allsidighet. Våra nyckelord under fokusområdet är: Vill. Våga. Kan. Att vara nyfiken.

Innehåll

 

 

 

Kartläggning av barngruppen

 

Vi är en mångkulturell förskola och våra barngrupper består av 15 barn på Humlan och 15 barn på Fjärilen. Då vi har fått statsbidrag som förutsätter mindre barngrupper kommer det att vara 15 barn per barngrupp. Vi arbetar aktivt för att bli en trygg barngrupp. 

 

Mål

 

Vi arbetar efter det pedagogiska årshjulet där vi har våra fokusområden:

 

  Socialt, Emotionellt, Värdegrund (augusti, september)

 

  Språk (oktober, november, december)

 

 Matematik (januari, februari, mars)

 

 Miljö, Naturvetenskap, Teknik (april, maj)

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder:

 

Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring hur arbetet framskrider, hur väl vi lyckats fånga barnen samt deras intresse. Vi kommer att ta tillvara på barnens intresse och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för inom fokusområdet.

 

Socialt, Emotionellt, Värdegrund

 

Vi börjar läsåret med fokusområdet Socialt, emotionellt och värdegrund för att skapa en vi-känsla, utveckla barnens sociala färdigheter och empatiska förmåga, lägga grunden för ett bra socialt samspel samt förebygga konflikter i barngruppen. Arbetet inom området syftar till att hjälpa barnen att utveckla sin förmåga och att skapa och upprätthålla relationer.  I början av läsåret får vi nya barn i gruppen och då är det lämpligt att börja med det här fokusområdet.

 

Vi kommer att använda oss utav olika typer av material och aktiviteter gällande värdegrunden. Vi kommer också att jobba med att stärka barnens självkänsla och självförtroende genom att tex jobba med " mitt magiska jag". Allt material utgår från förskolans läroplan.

 

- Barnen kommer även få göra egna självporträtt, där de får skapa utifrån egna tankar och fantasi. Syftet är att barnens självkänsla skall stärkas. 

 

 

 

- Vi kommer göra barnintervjuer och ställa frågor som handlar om barnen, exempelvis: mitt namn, mitt favoritdjur, min familj, favoritmat, när blir jag glad och när blir jag ledsen? Syftet med frågorna är att barnen skall lära sig mer om sig själva och varandra samt stärka självkänslan och gå från ett " jag till ett vi".

 

 

 

- På samlingen kommer vi även tillsammans med barnen att prata om dessa intervjufrågor och förstärka vad de pratat om med dem under intervjuerna. 

 

 

 

- Vi kommer att arbeta med kompisböckerna som är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. De tio kompisböckerna är baserade på barnkonventionen. Materialet består av tio böcker som handlar om utvalda artiklar ur Barnkonventionen. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Sagorna är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.

 

 

 

- Vi kommer använda oss av spelet Ajabaja, som är ett spel skapat för att motarbeta kränkande behandling, mobbing och diskriminering. Spelet är ett bra sätt att få igång samtal och diskussioner då utformningen av frågorna i spelet leder till riktade samtal, samt gruppdiskussioner och skall stärka det goda samtalet. Frågorna är utformade så att barnen skall känna igen sig, och för att möta barnen och stärka bra samtal samt stimulera barnens fantasi. Figurerna i spelet ger möjlighet att identifiera sig med egna och andras känslor.

 

 

 

 Språk

 

Språket är det främsta verktyget för kommunikation. Inom det här fokusområdet kommer vi arbeta aktivt för att på ett lustfyllt sätt hjälpa barnen att utveckla förståelse och intresse för språk. Målet är att ge barnen ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang. Då vi är en mångkulturell förskola kommer vi i verksamheten använda oss av det talade språket, kroppsspråket och TAKK (tecken som stöd) för att förtydliga och förstärka språket. Vi har barngrupper med många barn med annat modersmål så är språkbegrepp och användning av dessa viktigt att lyfta för att utveckla språket.

 

 

 

- Vi kommer att arbeta med rim och ramsor för att främja barnens språkutveckling. Rimmandet innebär en upprepning av ett eller flera ljud som ligger nära varandra, eller som med textrytmen skapar ett sammanhang. Rim är ett av de tidigaste uttrycken för barns språkliga medvetenhet, samt att rim och ramsor är något som barnen känner igen och tycker är roligt.

 

- Vi kommer läsa böcker och samtala om innehållet i boksamtal.

 

-  Vi kommer att skapa en adventskalender med hjälp av Qr koder. Adventskalendern kommer att bl.a innehålla sagor, sånger, och program.

 

Vi kommer öva på begrepp med stöd i språk delen. De olika begreppen vi kommer att lyfta är bland annat på, ovanför, bredvid samt att vi benämner material och färger vi använder i verksamheten.

 

 

Matematik

 

Inom fokusområdet matematik kommer vi arbeta med tid, rum, matematiska begrepp, mängd, antal, ordning, färg, form och mönster.

 

Matematiken ingår dagligen i barnens vardag, och i hela förskolans verksamhet. Vi vill ta fasta på när vi vidareutvecklar matteleken, för att fånga barnens intresse och medvetenhet om siffror, antal, symboler, former och begrepp.  Vi vill på ett lekfullt arbetssätt göra barnen delaktiga och ta tillvara deras glädje och nyfikenhet att lära. Vi vill sträva efter att bygga en naturlig länk mellan förskola och skola för att ge möjlighet för våra barn att lättare förstå och intressera sig för matematiken i skolan efter att ha fått en grundläggande förståelse för matematiken redan i förskolan.

 

Aktiviteter som vi planerar att göra med barnen är:

 

- Sifferlek, där barnen lär sig att känna igen, benämna och para ihop tal.

 

- Formlek, där de grundläggande formerna i geometri tränas genom syn, hörsel och känsel.

 

- Grundläggande matematiska begrepp inom geometri, klassificering, jämförelse, antal, lägesord och talbegrepp.

 

 - Rörelsematte, där barnen får uppleva matematiken med hela kroppen.

 

Naturvetenskap och teknik

 

Syftet med detta fokusområde är att ge barnen kunskaper om teknik, miljön och naturen. Vi arbetar med naturvetenskapliga experiment både inne och ute, enkel vardagsteknik, fysikaliska fenomen, kemiska processer samt ord och begrepp om naturvetenskap, teknik och miljö. Barnen ska få ställa hypoteser, få fundera ut lösningar och att våga testa, och dra slutsatser. Med detta vill vi uppmuntra barnens nyfikenhet och förmåga att reflektera och ställa frågor.

 

- Vi startar upp med Programmering där vi kommer att prata med barnen om att en dator inte kan någonting själv utan att vi måste säga till datorn (programmera) vad den ska göra. Genom programmering tränar barnen bl.a. på logiskt- och kreativt tänkande samt på matematik då de tränar på att tänka flera steg i taget. 

 

- Barnen kommer att få leka robotar och vi kommer förklara de olika begreppen som handlar om programmering. De olika begreppen som vi kommer benämna är: programmering, bugg, algoritm, loop. 

 

- Vi kommer att göra olika experiment tillsammans med barnen.

 

- Vi kommer att prata om allemansrätten.

 

 

 

Skapande

 

Vi kommer ha skapande aktiviteter kontinuerligt under hela läsåret. Vi vill skapa förutsättningar för att alla barn som vill ska kunna våga vara kreativa.

 

Rörelse

 

Rörelse i lek, i vardagen, utomhus på gården och promenader runtom i närmiljön och i skogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: