👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsarbete Björken ht-20/vt21

Skapad 2020-08-14 13:35 i Latorps förskola Örebro
Förskola
Ett trygghetsprojekt där vi arbetar utifrån att skapa en trygg miljö och vistelse för alla barn.

Innehåll

NULÄGE 

Höstterminen 2020 startar med många inskolningar under en period på två månader. För det lilla barnet innebär det stora förändringar att möta nya vuxna, barn och miljöer. För de barn som redan går på avdelningen blir det en stor förändring med nya barn vilket ger begränsad tillgång till pedagoger.

 METOD 

Inskolningsperiod sträcker sig över två veckor eller eventuellt längre vid behov. Vårdnadshavarna deltar i inskolningen utifrån barnets behov och hur pass bra barnet knyter an till ansvarspedagogen. Första tiden på inskolningen består av kort vistelse för att barnet ska få bekanta sig med den nya miljön och ansvarig pedagog. Andra veckan utökas tiden och barnet får mer och mer erfara moment som händer under en dag på förskola, som samling, lunch och sovvila. Några barn ur den befintliga barngruppen introduceras för barnet som skolas in. Arbetet hos pedagogerna grundar sig på empatiskt ledaskap och lågaffektivt bemötande och skapande av en god relation till barn och vårdnadshavare. Personalens närvaro är viktigt för att hjälpa barn i uppkomna situationer.

I samtal med vårdnadshavare lyfts barnets behov och intressen fram som ger grunden till att barnet får inflytande över verksamheten. Pedagogerna anpassar arbetet utifrån dessa behov. Medvetenhet och lyhördhet hos pedagogerna är viktig för att kunna analysera barnens intressen och behov.

Startar terminen med att jobba med Babblarna och känslor.

Skapa en trygg miljö för lek genom att skapa tydlighet i rummen i de olika lekmoment som erbjuds. Där vi också försöker skapa rum i rummet för att ge ro och uthållighet i leken.

Sätta upp bilder på vem som öppnar på morgonen för att kunna förbereda barnen 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN 

Barns delaktighet och inflytande ska dokumenteras på Unikum. Hela arbetslaget dokumenterar genom att ta bilder och uppmärksamma barnets reaktioner. Bilderna ska finnas tillgängliga för barnen i deras höjd. Vi gör anteckningar på det vi ser som kan användas som underlag för reflektion på arbetslagets reflektionstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18