Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolnings planering v.33-36 för vårdnadshavarna

Skapad 2020-08-14 13:48 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Inskolningsplanering v.33-36

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

  • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • – sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

  • Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder.

  • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

  • Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Under terminens första veckor lägger vi vikt vid tydliga rutiner och kommunikation med de nya barnen och deras vårdnadshavare. Vi arbetar för att skapa goda och tillitsfulla relationer, lägga en trygg grund för barnen att trivas och må bra på förskolan. Vi ger en trygg start för de barn som kommit tillbaka efter sommarledigheten genom tydliga rutiner, kommunikation och stärka relationer genom att fokusera uppmärksamheten på barnen och vägleda dem under lekfulla förhållanden i undervisningen som sker i leken, aktiviter, inne och ute miljön, rutinsituationer såsom påklädning/avklädning i hallen, blöjbyte/toalett i skötrummet och matsituationen.

Vi skapar planerad undervisning som stärker sammanhållning och samspel mellan barn och pedagoger samt bidrar barnens lärande och utveckling. Undervisningen fokuserar på barnens delaktighet och inflytande över sina egna kroppar under stöttning av pedagoger. Undervisningen inbegriper språkutveckling där vi fokuserar namn på kroppens olika delar, matematik och teknik med problemlösning för barnen att lösa i rutinsituationer. Ett av syften är igenkänning av vuxna samt barn samt lära sig allas namn.

Var

(rum, plats, situation)

I hallen kommer barnen klä på sig sina skor och kläder inför utevistelse och ta av dem när de kommer in med stöttning av pedagoger. Under lunch och mellanmål kommer barnen äta på förskolan. Före lunch och efter vilan, före mellanmål byter barnen blöja/går på toalett i skötrummet. Under förmiddagen och eftermiddagen finns det tid för fri lek och planerad undervisning i form av bland annat skapande, högläsning, sångsamling, lek och yoga m.m.utomhus.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

I hallen stöttar vi barnen att ta av sig skor, hattar/kepsar, jackor och byxor. Vi vägleder med uppmuntrande, beskrivande ord och visar vilken hylla barnen ska ta med sig sina saker till och visar hur de ska lämna dem. Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra. Vi sätter upp bilder på barnen som hjälper dem att veta var deras hylla finns.

Under lunch och mellanmål gör vi barnen delaktiga genom att fråga dem om vad de vill ha, t.ex mjölk eller vatten. Vi prövar att se om de kan äta utan haklapp. Vi bedömer från situation och individens behov medan vi lär känna barnens behov.

I skötrummet uppmuntrar vi barnen att byta egen blöja, slänga den i soptunnan, hämta en ny och ta på sig den och byxor. Vi stöttar barnen och hjälper dem när det är för svårt. De barn som byter på skötbordet uppmuntras till att kliva upp på stegar, vända sig på skötbordet , hjälpa till med att lyfta rumpan och sträcka benen. Detta ska ske under lekfulla förhållanden med fokus på att bidra till barnets “jag kan” känsla. Vi fokuserar på att prata och benämna namnen på olika kroppsdelar under dessa rutinsituationer för att lärandet ska få möjlighet att uppstå under många olika situationer i upprepande former. Vi kommer erbjuda aktiviteter i form av  sångsamling med namnsång, rörelser och sånger som barnen känner igen. Vi kommer ha aktiviteter främst utomhus. Det kommer vara samlingar med sång och rörelse, musik och dans till högtalare, rita, högläsning, leken björnen sover, yoga och rörelsebana. Vi arbetar med språket genom att samtala, sociala samspel, högläsning, benämna det vi ser och planera vidare efter barnens intressen.

 

På sångsamlingen fokuserar vi på följande sånger:

Namnsången, blinka lilla stjärna, bim, bom, bam, klappa lilla magen lilla magen, Imse, vimse spindel, Stora bamse spindel, dansa lilla nallebjörn, alla händer säger klapp, klapp, klapp, avslutningssång…

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

När

Tid för genomförande

Undervisningen kommer att sträcka sig under hela dagen då den utförs både i planerade och spontana situationer. Undervisningen utförs även under utbildningen i rutinsituationer som är återkommande och sker dagligen. Den planerade undervisningen utförs i planerade aktiviteter som erbjuds barnen att delta i ute på gården i form av samlingar med sång och rörelse, musik och rörelse till högtalare, rörelsebana, yoga, rita, högläsning och leken björnen sover. Undervisningen kommer ske vidare när vi kommer in strax innan lunch i form av samlingar, planerad lek, planerad undervisning inom socialt samspel, högläsning, IKT m.m.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Hela arbetslaget kommer bedriva undervisningen i rutinsituationer under ledning av förskollärare. Detta kommer att kommuniceras om på avdelningsmöte samt under tiden på avdelningen i dialog med varandra, då detta sker i samarbete på avdelningen under hela dagen. Vi delar upp arbetslaget på att leda aktiviteter inomhus och utomhus i förväg med tid och dag.

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: