Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp Gris

Skapad 2020-08-14 13:59 i Tussilagon Örebro
Förskola
I den här gruppen arbetar de yngre barnen på avdelningen med språkutveckling, socialt samspel och rörelse. Vi arbetar med hela kroppen och flera sinnen.

Innehåll

Vart är vi?

Vi ser ett behov av att stärka barnen i deras språkutveckling samt sociala samspel. Vi har observerat ett stort intresse samt behov av rörelse och ska arbeta för barnens behov och intressen samt de mål vi ska arbeta mot enligt Lpfö18 genom det. Vi använder oss av böckerna "Jag", "Du", "Vi" av Linda Palm för att lyfta dessa ämnen. Efter varje högläsning sker ett efterarbete med gruppen där vi fördjupar oss i textens innehåll.

Vart ska vi?

Vi vill se ett ökat socialt samspel i gruppen där de på eget initiativ eller med pedagogs stöttning ska initiera till lek och kommunikation. 

Hur gör vi?

Genom att undervisa med rörelse kan vi arbeta närmare språkutveckling samt kroppsuppfattning. Vi kommer arbeta med digitala verktyg för att genom digitalisering lyfta ämnena. Pedagog kommer via scaffolding stötta och guida gruppen i lekkoder samt lekstrategier. Barnkonventionen finns med samt Lpfö18. Lekar samt skapande är aktiviteter som finna planerade. Den pedagogiska planeringen innefattar en bred undervisning för att nå fram till alla barn efter deras behov samt intressen. 

Hur blev det?

Gruppen är relativt ny och vi observerar nu samt använder oss av pedagogisk dokumentation, kollegial reflektion samt systematiskt kvalitetsarbete för att synliggöra arbetets fortskridning samt gruppens utveckling.

Vilka mål har vi/Vad vill vi uppnå?

Vi vill att barnen ska få en bred utbildning där de får ta del och erbjudas en undervisning som kan stötta dem i socialt samspel, lek samt språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: