Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 2 - tyska

Skapad 2020-08-14 14:10 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Välkommen till tyska 2 - här fördjupar du dina kunskaper från tyska 1! Tyska är EU:s största modersmål och kunskaper i tyska är för närvarande en brist på den svenska arbetsmarknaden. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.Vår lärobok heter Ausblicke 2.// Viel Erfolg

Innehåll

VAD - Ämnet tyska

 

Undervisningen i ämnet tyska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  

1.      Förståelse av tyska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

2.      Förmåga att formulera sig och kommunicera på tyska i tal och skrift.

3.      Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

4.      Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

5.      Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

  

VAD? - Kursinnehållet i Tyska 2

kommunikation om:

·   Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.

·         Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 

HUR?

Reception (höra och läsa) 

·         Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande.

·         Dialoger, intervjuer och samtal.

·         Berättelser, filmer, sånger och dikter.

·         Information och meddelanden.

·         Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang.

·         Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.

·         Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion samt fasta språkliga uttryck. 
 

Produktion och interaktion

·         Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar. Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

·         Strategier, t.ex. omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i samtal och skriftlig kommunikation samt för att delta i och bidra till samtal.

·         Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. Tydlighet.

 

VARFÖR? 

Ämnets syfte

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

 

BEDÖMNING

Efter varje kapitel kommer vi att ha ett områdesprov.

Du kommer också att prövas separat i de olika färdigheterna: läsa, skriva, tala och lyssna.

 

Matriser

ModDeu
Moderna språk 2 - tyska

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Reception (lyssna)
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Reception (läsa)
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven någon strategi för läsning.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för läsning.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för läsning.
Val av material
Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion (muntligt)
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Produktion (skriftligt)
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Vardag och kultur
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: