Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 2020/2021, MOE 2

Skapad 2020-08-14 14:10 i Modersmålsenheten Helsingborg
Gymnasieskola Modersmål - Rumänska
Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att tala, lyssna, läsa och skriva. Samtidigt jämför vi rumänska och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. VI fortsätter arbeta med rollspel, samspel med varandra och använda digitala verktyg.

Innehåll

Syfte 

 •  utveckla färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva  på  modersmål
 • utveckla kunskaper om litteratur.
 • utveckla ett rikt språk 
 •  utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället
 •  jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Målet med undervisningen

 

 •  Muntlig framställning i och inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer.
 • Skriftlig framställning baserad på olika källor som behandlats i undervisningen.
 • Fördjupat ord- och begreppsförråd.
 •  Skönlitterära texter som speglar samhället och kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.
 •  Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.
 • Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.
 • Fördjupade studier av historia och kultur i språkområdet, till exempel inom konst, musik, arkitektur och film.

 

 

 Så här ska vi arbeta

 

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare 
 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

 

 

 

Bedömning

 

 • förstå innehåll i modersmål såväl muntligt som skriftigt
 •  redovisa, diskutera och kommentera innehåll
 •  uttrycka tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir begripligt och korrekt
 •   växla mellan vardagsspråk och skolspråk

 

 

 • skriva olika texter med anpassning till syfte, mottagare och situation och följer språkliga konventioner
 •  uttrycka och formulera sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget

 

 •  läsa olika texter av vardaglig karaktär
 •  redogöra innehållet i texten och tankar som läsningen har väckt
 •  presentera i tal och skrift fakta om natur och geografiska förhållanden

       

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 •  Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
 •  Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 •  Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.
 • Centralt innehåll
 •  Muntlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Muntlig framställning i och inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer.
 •  Skriftlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Skriftlig framställning med tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats i undervisningen.
 •  Fördjupat ord- och begreppsförråd.
 •  Skönlitterära verk och författarskap. Skönlitterära texter som speglar samhället och kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.
 •  Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.
 •  Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.
 •  Samhällsförhållanden i språkområd
 • Fördjupade studier av historia och kultur i språkområdet, till exempel inom konst, musik, arkitektur och film.
 

Matriser

MoeRon
MOE 2

Rubrik 1

E
C
A
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser.
Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt använder med viss säkerhet olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt, med dessa som utgångspunkt, översiktligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt med dessa som utgångspunkt, utförligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: