Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Safiren Röd HT20Pedagogisk planering Läslyftet 2020/21 Glanshammars förskolor

Skapad 2020-08-14 14:23 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2020/21 Läslyftet:

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Denna modul lyfter upp hur högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Vi som arbetade på Safiren vt20 hade ofta svårt att dela på oss och utöva projekt när vi va många barn, däremot tyckte vi det var väldigt roligt med vårat Pettson & Findus projekt. Att så frön och lära känna karaktärerna. Vi kläckte kycklingar ur ägg och såg våra plantor växa upp men kände oss inte klara med projektet utan ville skapa en helhet. Därför spinner vi vidare på projektet och tänker skörda och förstå kretsloppet. Att Corona kom mitt i vårt projekt gjorde att många barn saknades under långa perioder och missade även om vi försökte kompensera genom att lägga upp på unikum.  

 

2.  Nuläge:

  - Förutsättningar , vilken kunskap finns i barngrupp? 

Normer & Värden (jämställhet) 

Vi har jobbat med att vara en bra kompis, med empati och säga stop. Vi fortsätter med att uppmuntra till att hjälpa och respektera  varandra. Låta varje enskilt barn få ta sin plats och utvecklas till den de vill vara.

Språkutveckling /Läsa och Berätta 

Barnen börjar få ett talande språk men det skiljer sig hur rikt det är. Vi lägger stort fokus på språkutvecklingen. Vi läser mycket, sjunger mycket och pratar. Barnen ges möjlighet att prata utan att bli avbrutna inför de andra i gruppen. Alfabetet har vi börjat introducera då det länge funnits på våra väggar. Det finns 29 bokstäver och av dessa krumelurer kan vi skapa namn, ord och viktig information. Samlingsmaterialet avanceras till att innehålla för och efternamn för att lära sig ordbilden kring sitt namn. Material hur man skriver sitt namn har vi pedagoger tillverkat och kommer användas i verksamheten för att öva handskrift. Polyglutt finns installerat på flertalet lärplattor och används i mindre grupper. Ett rum har skapats på avdelningen för att ge en god läsmiljö, där vi kan ha högläsning ifred. Vi planerar att ev brevväxla med Pettson & Findus denna termin som ett roligt inslag men att också förstå glädjen/vikten av vårt skrivna språk.

Matematik

Dom har börjat upptäcka och intressera sig för siffror. Vi kommer fortsätta att jobba med att utveckla och behålla barnens intresse för matte. Barnen bygger med lego och pluss pluss som kräver matematiskt tänkande. Prepositioner är frekvent förekommande och relevant i denna ålder likväl som antal.

Naturvetenskap

Vi hade "Pettson & Findus odlar" i våras som projekt. Nu tänkte vi fortsätta i samma spår men utveckla det med att lägga till från "jord till bord". Förstå hur allting hänger ihop som ett stort kretslopp. Få kunskap genom att se och erfara naturens förändringar och skapelser. 

Teknik 

Vi har byggt lego, sått, grävt, övat på att använda verktyg så som stövelknäckt, bestick, pensel och penna. Sax behöver vi öva mer på likväl som andra verktyg och hjälpmedel. 

Digitalisering

Lärplattor finns tillgängligt på vår avdelning och en portabel högtalare. Vi har en tv vi kan koppla plattorna till att titta på storbild. Projektor, blue bot och förstorings ägg finns att tillgå men vi har inte hunnit använda dem än. En digital ateljé har skapats på förskolan och vi har intentioner att besöka och utforska den.

Estetiska uttrycksformer

Att utöver kommunikationen att göra sig förstådda genom tal och skrift skall barnen ges tillfälle att skapa i olika material.  Måla sjunga och dansa är aktiviteter som är frekvent förekommande i vår verksamhet. Teater vill vi också prova, att förtydliga ett önskat el oönskat scenario med hjälp av teater kan förtydliga upplevelsen för många.    

Hållbarutveckling 

Att i vårt projekt förtydliga, vad är hållbar utveckling. Vad kan vi göra för att miljön ska må bra och fungera bättre. Vilken påverkan har vi. Tydliga saker vi redan gör är att kompostera och källsorterar. 

  -Vilken fysisk inomhus & utomhus miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

På Safiren Röd har vi tillgång till 3 rum och ett rum (lägenheten) vi delar med Safien Blå. Utomhus har vi tillgång till Stora gården men också gården framför barnvagnsförrådet, vid behov använder vi även paviljonggården. En dag i veckan går vi på utflykt till lekpark el skog i vårt närområde. Barngruppen som består av 18 kompisar försöker vi att dela i mindre konstellationer. De är uppdelade på 3 matbord och vi delar oss även i verksamheten för att bättre kunna skapa en lugnare lärmiljö.  

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Arbetslaget består av en förskollärare och två barnskötare. Förskolläraren har det pedagogiska huvudansvaret och barnskötarna är kompetenta med lång erfarenhet vilket tillsammans bildar ett kompetent och trevligt arbetslag. Vi har tydliga rutiner för vårt dagliga arbete vilket gör att mycket flyter på.   

3. Förhållningssätt: Gå igenom  diskussionsfrågorna ni fått och skriv i separat dokument. 

4. Barnens inflytande:

-Hur ger vi barnen inflytande i verksamheten?

Genom att hela tiden vara närvarande och lyhörda inför barnens tankar och önskningar. De får alla möjlighet att delta i våra aktiviteter och lärande tillfällen, men tvingas aldrig till något de ej vill. Vi meddelar barnen vilka olika alternativ vi har och ger tillfällen att välja. När vi inte kan utföra vad barnen önskar försöker vi spara förslaget och genomföra det vid senare tillfälle om det är möjligt. 

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Det är genom interaktion med barnen och att lyssna när de pratar med varandra vi kan ta reda på vad som intresserar dem. Följa vilken slags populärkultur som intresserar och påverkar dem. Genom våra aktiviteter och samlingar se och höra deras engagemang och mäta dess intresse. Det ligger i vår utmaning att fånga deras intresse och tillsammans utforska ämnen som både lär och intresserar. 

 

5.Utifrån valt project, Läslyftet Modul  "Läsa & Berätta" samt nuläget i punkt 2 vilka mål sätter vi efter följande rubriker: 

Normer & Värden (jämställhet) Att medvetet granska och servera barnen litteratur som tar upp ämnen som är viktiga att reflektera och diskutera kring. Vilket ger de erfarenhet kring ett för dem okänt synsätt. Vi har valt snipp & snopp att arbeta kring i vårt Hbtq projekt. Försöker hitta litteratur som stämmer överens med vårt moderna samhälle och tänja och reflektera kring de normer vi har kring oss och hur vi förhåller oss kring dem.  

Språkutveckling / Läsa och Berätta Nyttja högläsning ,Polyglutt och sagor. Vi utför flanosagor och högläsningstillfällen med mål att bjuda på en trevlig men också utmanande stund. De får tolka bilder, erfara rim och ramsor. Lära sig skillnaden på saga och faktabok. I böckerna kan vi hitta motivation men också ämnen att rikta vår uppmärksamhet kring för att föda spännande samtal och utbyta funderingar. Hitta lust och mod att prova att läsa och berätta kring vad de ser, men främst lägga grund för att vilja bli läsande och skrivande individer.

Matematik Möta siffror och antal, grunda ordningsformen. Få förkunskaper om addition subtraktion och multiplikation och delat. I vardagen fånga matematiken, ett äpple kan va två halvor eller fyra delar. Hur många är vi här? hur många saknas? hur många fingrar har vi tillsammans? Likväl problemlösning av olika slag.

Naturvetenskap Leta fakta kring det vi arbetar kring. I vårt projekt från jord till bord och även vårt tidigare Pettson & Findusprojekt har fokus legat på naturvetenskap och dess kretslopp. Målet är att söka upp svaren på de frågor och hypoteser vi hittar under resans gång. Vara nyfikna och att det ska få tydligt hur det hänger ihop. Använda fler sinnen som se, smaka, känna. 

Teknik Målen är att göra barnen mer och mer självständiga. Det innefattar att lära dem att använda sig av olika tekniker och redskap. Sax, dragkedja, hur man torkar sig och klär sig eller håller i pennan osv.

Digitalisering Mycket av informationen och fakta likväl upplevelser vi tänkt delge barnen sker med hjälp av digitala medel. Vi använder dator och läsplattor till hjälp om vi söker text eller filmer eller annat. Detta kan vi i sin tur projicera på större bild och tillsammans uppleva och ta del av med barnen. Att all vår information till vårdnadshavare och stor del av dokumentation läggs på digitala forum så som unikum är barnen medvetna om, då ofta vårdnadshavare går in tillsammans med barnen och tittar på vad vi gjort. 

Estetiska uttrycksformer Våra barn skall få möjlighet att använda sig av många olika uttrycksformer i vår verksamhet. Musik och rörelse är en ständigt förekommande form, likväl som dramatisering genom flanosagor och rollspel. Att skapa egna alster med hjälp av olika material och metoder. Vi pedagoger väljer att själva också servera barnen erfarenhet av alla dessa estetiska uttrycksformer så ofta speglas det genom leken men också väcks lusten och nyfikenheten för att upptäcka vilket sätt som passar varje barn bäst.

Hållbarutveckling I och med att vårt projekt "från jord till bord" där vi sår planterar och skördar försöker vi skapa en förståelse om vår egna påverkan och vinning av vad naturen kan ge oss. Vi utforskar både djur och natur och försöker förstå hur det hänger ihop och påverkar varandra. Försöker synliggöra vårt ansvar och möjlighet att påverka miljön kring oss. 

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringens mål ska vara satta och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: