Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och miljö

Skapad 2020-08-14 14:30 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
På jorden lever vi människor tillsammans med en massa varelser i en biologisk mångfald som ständigt utvecklas och där vi alla är beroende av varandra.

Innehåll

 

Efter att vi jobbat med EKOLOGI och MILJÖ ska du kunna:

-Begrepp som du lärt dig under arbetet

-Veta vad ett ekosystem är OCH ge exempel på olika ekosystem.

-Veta vad en näringskedja är och kunna rita egna näringskedjor

-Kunna förklara vad som händer med energin i en näringskedja.

-Veta vad en näringsväv är och kunna rita egna näringsvävar.

-Förklara skillnad mellan en näringskedja och en näringsväv.

-Förklara vad du får veta med hjälp av en näringspyramid.

-Förklara hur organismer i ett ekosystem är beroende av varandra och av sin omgivning

 och varför biologisk mångfald är viktigt och hur vi kan påverka den. 

-Beskriva konsekvenser för ett ekosystem om någon faktor i en näringsväv förändras.

- Kunna identifiera organismer, sortera och gruppera utifrån släktskap och utveckling.

- Kunna genomföra en fältstudie och i efterarbetet skapa en rapport där du drar en slutsats och 

reflekterar över resultatet och tillförlitligheten över resultatet.

-Orsak, konsekvens och åtgärd för miljöproblemen övergödning, försurning, miljögifter

- granska information, resonera och ta ställning i miljöfrågor

 

-Kretslopp av materia och energiflöde i ekosystem och hur fotosyntes och förbränning hör samman.


Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta i läroboken på sidorna 94-117, 350-373
Vi kommer att ha genomgångar, klassrumsdiskussioner, träna på att källkritiskt granska information och argument
Vi kommer att göra fältstudie med efterföljande rapportskrivning vid Vramsån under en temadag i samband med terränglöpningen.

Bedömning
Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • aktivt delta i samtal och diskussion
 • aktivt delta vid fältstudie
 • skriftliga bedömningsuppgifter, bl.a. fältrapport
 • skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: