Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sam 7 Så styrs Sverige

Skapad 2020-08-14 23:07 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Sveriges grundlagar, riksdag, regeringen, landsting och kommuner, deras olika uppdrag och var olika beslut fattas.

Innehåll

SÅ STYRS SVERIGE

Vad?

När perioden är klar ska du kunna svara på:

 Vad innebär begrepp som statsskick, demokrati, samhälle och nation?

 Hur styrs Sverige?

Vad menas med lokal, regional och nationell?

 Vilka är de olika ideologierna var kommer de ifrån?

 Hur relaterar ideologierna till våra partier?

Centralt innehåll från kursplanen

Arbetsområdet kommer behandla...

 källkritik

 demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska  samhällen.

o   Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska

rättigheter och skyldigheter.

 politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

 några olika stats- och styrelseskick i världen.

 individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Varför?

Övergripande mål från LGR11 2.2

Du ska träna på att:

 lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 lära dig utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga,

 använda dig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 söka kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

 reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 analysera och kritiskt granska lokala, regionala och nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Hur?

Undervisningen kommer bland annat bestå av:

föreläsningar
bevakningavolikaformeravmediaochanalys

källkritik
interaktivaövningar
undersökningarigrupp
kamratlärande

Materialet inkluderar..

 NE:släromedel

 arbetshäften

 material från bland annat Regeringen och Statens samhällsinstitut

 olika former av massmedia

 presentationer

 partiernas kampanjmaterial

Redovisning och bedömning av kunskaper sker genom:

lektionsarbete
grupp-presentationer diskussion
skriftligt/muntligtprov

 

Färdigheter gemensamma för de samhällsvetenskapliga ämnena.

Förklara orsaker och samband

Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband.

Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband.

Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.

Konsekvenser

Kan föra enkla resonemang om konsekvenser.

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.

Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.

Perspektiv

Kan utgå från några givna perspektiv.

Kan utgå från era givna perspektiv.

Kan utgå från dolda perspektiv.

Jämförelser

Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.

Slutsats/kärna:

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser.

Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyda slutsatser.

Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyda slutsatser.

Begrepp och modeller

Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: