Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A HT-20

Skapad 2020-08-16 07:46 i Dalabergsskolan Uddevalla
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Syfte ur Lgr11: "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen." "Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att formulera och lösa problem." "Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder."

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen 
 • Textuppgifter 
 • Pengar 0-20
 • Addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du deltar i genomgångar och gemensamma diskussioner, du arbetar laborativt, du arbetar med tillhörande matematiska uppgifter. Vi spelar matematiska spel och synliggör strategier tillsammans.

Vad som kommer att bedömas:

Se bedömningsmatris nedan.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet med matematik.

Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1A

Du kan

Kapitel 1
Eleven kan placera talen 0-5 på tallinjen.
Eleven kan se sambandet mellan antal och tal 0-5.
Eleven känner igen antal, räkneord och siffra för talen 0, 1, 2 och 3. Eleven kan dela upp talet 3 på olika sätt.
Eleven förstår likhetstecknets- olikhetstecknens betydelse. Eleven använder begrepp lika med, större än och mindre än.
Eleven förstår och använder begrepp fler, färre och lika många.
Kapitel 2
Eleven kan skriva ett matematiskt uttryck till räkneberättelse.
Eleven förstår additionens innebörd.
Eleven känner igen antal, räkneord och siffra för talen 4 och 5. Eleven kan dela upp talen 4 och 5 på olika sätt.
Eleven förstår subtraktionens innebörd "ta bort".
Eleven använder begrepp kronor och känner till enkronan och femkronan. Eleven kan räkna addition och subtraktion med hjälp av pengar.
Kapitel 3
Eleven kan sambandet mellan addition och subtraktion. Eleven kan skriva additions- och subtraktions uttryck med givna tal, ex talen 3,4 och 7: 3+4 = 7 4+3 = 7 7-4 = 3 7-3 = 4
Eleven känner igen antal, räkneord och siffra för talen 6, 7 och 8. Eleven kan dela upp talen 6, 7 och 8 på olika sätt.
Eleven känner till kommutativa lagen och använder den iför att räkna addition. tex. 2+3 = 5 3+2 = 5
Eleven kan kontrollera subtraktion genom addition tex. 7-4 = 3 3+4 = 7
Eleven kan addera och subtrahera med flera termer tex 2+1+3 = 6 8-2-2 = 4
Kapitel 4
Eleven kan dela upp talet 10. Tiokompisar
Eleven känner igen antal, räkneord och siffra för talen 9 och 10. Eleven kan dela upp talen 9 och 10 på olika sätt.
Eleven kan räkna öppna utsagor. Vilken term fattas? tex 5+ __=7
Eleven kan addera och subtrahera 0-10.
Eleven ser sambandet mellan uppdelning av tal och vilken term som fattas.
Kapitel 5
Eleven känner igen antal och räkneord för talen 11 och 12 Eleven kan dela upp talen 11 och 12 på olika sätt.
Eleven känner till begrepp diagram. Eleven kan bygga samt tolka stapeldiagram.
Blandat
Eleven känner igen former och kan beskriva kvadrat, cirkel, rektangel och triangel.
Eleven kan försätta enkla mönster.
Eleven kan bygga figurer med hjälp av tangram.
Eleven kan lösa enkla problem med hjälp av matematik.
Eleven har enkla strategier för huvudräkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: