Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ankan 20/21

Skapad 2020-08-17 07:33 i Förskolan Vipan Kristinehamn
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö18). Babblarna leker med riktiga små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidigt tal och språkutveckling.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18
* Tillgänglig utbildning, social,  pedagogisk och fysisk miljö
* Språkutveckling
* Modersmål
* Matematisk utveckling
* Systematiskt kvalitetsarbete SKA
* Långsiktig hållbarhet
 
 

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?


Barngruppen är idag inte full grupp, inskolningar sker kontinuerligt de första veckorna under höstterminen. Sedan blir antalet barn i gruppen 16 stycken. Vi kommer uppdatera nuläget efter att barngruppen är komplett. Då vi är ny personal på vår avdelning för detta läsåret.

Nu har vi arbetat tillsammans några veckor och nu är gruppen komplett med alla 16 barn i åldrarna 1-3 år. Vi har lärt känna vår barngrupp både tidigare ankan barn,  samt de inskolade barnen. Vi ser vad de visar intresse för. Så som exempelvis babblarna och vi har därför bestämt att vi använder babblarna som tema. Då vi upplever att vi kan få med alla läroplansmålen och utveckla dem utifrån barnens olika intresse. Vår miljö var vi tidiga att ändra om för att observera hur barnens lek och strategier till samspel tog sig.

 

* Nu har vi kommit ytterligare ett steg påväg och påbörjat undervisning runt vårat tema "Babblarna" och riktar in oss på en babblare i taget som symboliserar olika saker, Första Perioden (som vi tänker är en månad minst) så jobbar vi med Doddo som symboliserar - Symboliserar socialt samspel och trygghet. Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Barnen har till exampel fått frågor som " vad är en kompis och vad gör en kompis?" 

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

Vi lär känna vår barngrupp och de nya inskolningarna som kommer kontinuerligt under några veckor.

Barngruppen visar på olika sätt vad de är intresserade av och vi försöker utmana dem dels med ändrad lekmiljö och att vi på olika sätt hjälper till att introducera lekmaterial.

Vi ser nu att det finns olika kunskaper och olika lärstrategier bland barngruppen, vilket ger oss kunskap för hur vi ska fördjupa vårt arbete för att kunna erbjuda och utmana alla barnen.

 

*Vi har kunnat se vilka barn som är i samma utvecklingsfas och därefter kunnat skapa grupper och anpassat en undervisning för att barnen ska få en lärande upplevelse som är bekväm och rolig, lekande lärande,

 

Vart ska vi?

Vi vill att de ska få förutsättningar för att utveckla kunskap om språk, matematik och naturvetenskap, läroplansmålen som är fasthäftade i denna planering har vi tänkt fördjupa oss i.  Genom de olika undervisningsaktiviteterna ska vi ge förutsättningar och erbjuda varje enskilt barn kunskap för att öka sin förståelse om sin omvärld.

 
Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi försöker utifrån tillgänglig utbildning att ge varje barn förutsättningar att få ta del av våra undervisningssituationer i både planerad undervisning samt spontan. Vårt mål är att alla barn ska få fördjupad kunskap om språk och matematik. Vi erbjuder mycket annat med som teknik, fysik, naturkunskap på ett enkelt sätt så det blir lättförståeligt.

 
Hur utmanar vi? 
 
Att genom läroplanen hitta aktiviteter och utbildningssätt som är anpassade för barnen. Att dela upp i grupper som är i samma utvecklingsfaser och anpassa utmaningar/undervisningen i tillfället därefter. 

Språk:

 * Vi ska under detta läsåret använda oss av temat babblarna. Genom att de har olika språkljud och varje babblare står för olika saker i läroplanen har vi valt att använda dem.

* De ska få se sina egna namn, ordbilder på vanliga saker som golv, dörr, bord, stol m.m där vi pedagoger benämner allt vi arbetar och samtalar om. Att vi använder rätt begrepp när vi samtalar.

* Bokläsning på olika sätt, genom vår app polyglutt, flanosagor, "låd"saga med tydligt material om vad sagan handlar om, högläsning samt titta på bilderna innan vi läser sagan.

* Vi sjunger och använder oss av rim och ramsor.

* Genom att använda oss av tecken som stöd.

* Använda homonymer - ord som låter samma men kan ha olika betydelse

 

Matematik:

 • * Vi räknar antal: barn, saker, dagar, 

 • * Vi gör räkneramsor och sånger med antal.

 • * Vi pratar om hel, halv, när vi delar och äter frukt.

 • * Vi gör experiment.

 •  *Vi använder rätta begreppen för formerna och benämner med höger och vänster.

 • * Vi använder lägesord och motsatsord.

 • * Vi lägger pärlplattor och pussel.

 • * Vi bygger med lego enligt ritning

 
 
Vad är vår förväntade effekt?
 

Hur gör vi?

Vi har planerade undervisningssituationer där barngruppen är uppdelade i mindre grupper, samt alla våra spontana tillfällen för undervisning.

Hur ser vår miljö ut?

Vi ser hur barngruppen tar till vår lekmiljö och ändrar om när vi ser att leken behöver utvecklas eller förändras.

Förhållningsätt?

Vi är närvarande vuxna som kan hjälpa till i leken eller styra hur den utvecklas.

 
Vilka material/aktiviteter behövs?

 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. 

Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Symboliserar socialt samspel och trygghet.
Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. I detta får vi med barnkonventionen.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  
Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, sjunger och dansar. Gör rörelsesånger.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material..

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.
Lära oss nya ord samt  att vi rimmar och ramsar mycket. 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik.
Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. 
Vi går ut på gården, går till skogen och upptäcker vår närmiljö.

 

Alla barnen deltar utifrån deras egen förmåga.. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

För oss är det viktigt att barnen får ha ett stort inflytande på vår utbildning. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat succesivt efter barnens önskemål och efter våra observationer av barnen intresse i vår barngrupp.

Barnens funderingar och frågor?
 
Vem gör vad och när?

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: