Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Molnet 20/21

Skapad 2020-08-17 09:13 i Förskolan Dimman Kristinehamn
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen upptäcka och förstå vår omvärld genom Babblarna. Vi leker, lär, utforskar och utvecklas under resans gång.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Språkutveckling

Pedagogerna kommunicerar och samtalar med barnen, använder lek, sång, ramsor, dans och skapande för att barnen ska få använda hela sin kropp och hela sin förmåga.

Pedagogerna läser böcker och digitala böcker t.ex. Polyglutt.

Matematisk utveckling

Pedagogerna använder matematiska begrepp och problematiserar tillsammans med barnen på ett medvetet sätt i vardagen och vid planerade aktiviteter.

 

Tillgänglig utbildning

Pedagogerna kommunicerar med tecken.
Pedagogerna kommunicerar med bilder.
Pedagogerna kan hantera och använder olika hjälpmedel för att stödja barnen i sin språkutveckling, både i det svenska språket och dem med annat modersmål än svenska.

 

Var är vi?  Enligt arbetsplanens fokusmål?

Vi har startat upp vårt Babblarna-tema som vi kommer arbeta med under ht-20-vt 21, vi fokuserar på Babba - språkutveckling och Gagga - flerspråkighet för höstterminen.

Till våren fokuserar vi på Bibbi - matematikutveckling och Giggi - kemi- och fysikutveckling.

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Vi såg att barnen hade ett stort intresse för Babblarna som figurer, färg och form. De lärde sig snabbt Babblarnas namn och dess färgsättning. Vi ser och hör att barnen vill prata, berätta, sjunga och läsa, göra sig förstådda, få sina behov och önskemål tillgodosedda.

Vi ser att vi har barn i gruppen som behöver extra stöd och stimulans i sin kommunikation och språkutveckling.

Vad har barnen för kunskaper idag?

Några av de äldre barnen kan Babblarnas namn och färg och känner till en del sagor om Babblarna. Vissa barn har kommit längre i sin språkutveckling och är förebilder för de andra.

VT- 21

Vi ser och hör att några av barnen kan benämna några av de vanligaste formerna. En del av barnen kan rabbelräkna och visar intresse för både siffror och bokstäver, lägga pussel, bygga men lego och klossar, längd, hållfasthet, samarbeta. Barnen vill gärna veta hur dagen ser ut, vad, var och när saker ska hända under dagen.

Vart ska vi? Enligt arbetsplanens fokusmål?

På ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi att barnen ska tycka att det är roligt att utveckla språket, få lättare att hantera språket, utveckla olika språkljud, samla på ord och vidga sitt ordförråd med oss pedagoger genom Babblarnas värld.

VT- 21

I Lpfö står det att förskolan ska utveckla: - förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar.

: -  förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Babblarna står för olika syften:

Social kompetens

Matematik och problemlösning

Motorik och rörelse

Kreativt skapande

Språkkunnighet

Genom det lekfulla lärandet vill vi ge barnen en bra grund i sitt fortsatta lärande.

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi vill att barnen ska få med sig kunskap om färg, form, det svenska språket och andra modersmål, enklare matematik, kemi och fysik. 

Hur utmanar vi?

Genom planerade aktiviteter i större och mindre grupper och anpassar efter barnens utvecklingsnivå.

Genom att läsa böcker både traditionella och digitala, läsa flanosagor, dans, sång, rörelse och rytmik, yoga/avslappning, skapande med olika material. Använder tecken- och bildstöd.

Genom att som det står i lpfö utveckla barnens förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Vad är vår förväntade effekt?

Att barnen trivs och tycker att det är roligt att lära sig nya saker, och känner att de är viktiga i gruppen. Att barnen får en bra självkänsla och tror på sin egen förmåga.

Att vi tydliggör barnens behov, önskningar och känslor, att de kan göra sig förstådda och blir lyssnade till.

Att vi ser och hör att barnen har tagit till sig och speglar det vi vill att dom utvecklar förmågor om.

 

Hur gör vi? Enligt arbetsplanens fokusmål?

 

Hur ser vår miljö ut?

Vi har Babblarfigurer målade på fönstren och vid skötbordet, födelsedagskort med Babblarfigurerna. Vi känner att vi behöver se över och möblera om på avdelningen för att synliggöra mer vad vi jobbar med och efter barnens behov och intressen. Vi skulle även behöva köpa in nytt material, tex Babblar-handdockor, färdiga flanosagor.

VT- 21:

Vi ska ändra om i vår lärmiljö, sätta upp ett annat alfabetet i barnens nivå, olika verktyg för att mäta olika enheter, köpa in fler babblare, bilder på arabiska bokstäver, lyssna på böcker på olika modersmål på polyglutt. Vi ska fokusera på ett moment i taget under ca två veckor för att göra det enklare för oss pedagoger att dokumentera.

 

Förhållningsätt?

Vi har ett öppet och tillåtande klimat, uppmuntrar och bekräftar barnen i deras sökande efter kunskap. Resultatet blir att vi får en barngrupp som är trygg, vetgirig och lustfylld och har ett gott bemötande mot andra barn och vuxna. 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Babblarfigurerna, flanosagor, sagoböcker, Ployglutt, sånger, rim och ramsor, kartonger, färg, former, saltdeg, bygg- och konstruktionslek. Använda lärplattan på oilka sätt. Babba följer med oss på våra äventyr, vi bygger våra egna Babblarhus och skapar våra egna Babblare. 

Barnens funderingar och frågor?

Barnen pratar om Babblarna. Flera av barnen tror vi har det med sig det hemifrån, tittar på filmer, sånger och läser böcker. Vi upplever att Babblarna fångar barnen då det är ett lätt material att ta till sig, med mycket färg, sång och rörelse på ett lekfullt sätt. Vi har ett barn i gruppen som har kommit mycket längre i sin utveckling än de andra barnen, hen berättar och visar att hen har mycket kunskaper och förmågor.

Vem gör vad och när?

Pedagogerna turas om att hålla i olika aktiviteter i några veckor var, barnen har delats in i en äldre och en yngre grupp.

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering) Enligt arbetsplanens fokusmål?

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: