Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens Planeringsmall för förskolan 20/21

Skapad 2020-08-17 09:10 i Förskolan Dimman Kristinehamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. Ingressen kan rama in planeringen och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Tillgänglig utbildning

Språk

Matematik

Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

 

Vart är vi?

De barn som har kommit tillbaka har visat trygghet både med personal och rutiner. Det har varit mycket fokus på utevistelse på grund av att corona restriktionerna kvarstår. Vi fokuserar mycket just nu på rutiner, skapa gruppdynamik samt känna av vad som har hänt i barngruppen under sommaren. Detta gör att vi kan upptäcka vad barnen just nu är intresserade av.

Matematik: I nuläget har vi inte arbetat så mycket med matematiken så där är vi precis i uppstarten att komma igång med matematikundervisning.

Språk: Det har hänt mycket språket hos flera av våra barn genom att de har börjat prata mer och visat mer ordförståelse.

Tillgänglig miljö: Vi jobbar kontinuerligt med att göra miljön så tillgänglig som möjligt samt att erbjuda alla barnen samma eller liknande aktiviteter för att ge barnen en likvärdig undervisning. Vi använder tecken i olika situationer samt att vi använder våra jojos med bildstöd. 

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Barnen har visat att de är intresserade av rollekar, detta visas genom att de leker i köket och lagat mat samt dockor och utklädning. De har även visat intresse för bygg och konstruktion med kaplastavar och duplo. Pussel och pärlor är även något som lockar barnen. Utelek med sandlådelek, vattenlek samt cyklar/ bilar. 

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Våra äldsta ska vi utmana genom att ge svårare pussel samt små pärlor då de har visat intresse och kunskap inom detta, de har även tålamodet att numera sitta en lite längre stund än tidigare.

 

Vart ska vi?

Matematik: Förskolan ska skapa förutsättningar för att barnen bekantas med begreppet matematik och har en förståelse för vad matematik är.

Vi vill att barnen ska få en positiv syn på matematik och att de kan upptäcka matematiken i vardagen. 

Språk: Förskolan ska öka barnets språkliga förståelse och förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

Vi vill att barnen genom olika aktiviteter med fokus på språk ska få stort ordförråd men även stor ordförståelse. 

Tillgänglig utbildning: Förskolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

Vi vill att alla barn ska få möjlighet till en likvärdig utbildning där vi ser till alla barns individuella behov för att kunna uppnå samma resultat. En tillgänglig miljö kan vara starten till att ge alla barn samma möjlighet.

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Matematik: Vi vill att barnen ska få kunskap inom matematiken kring lägesord, geometri, bygg och konstruktion, siffror, längd, mängd samt även få uppleva de korrekta begreppen.  

Språk: Vi vill att barnen ska få kunskap om de olika språkljuden, öka sitt ordförråd samt ordförståelse. Vi vill även introducera att det finns fler språk än svenska i världen genom exempelvis sagor/sånger på olika språk. 

Tillgänglig utbildning: 

Hur utmanar vi?

 

När vi observerar och ser vart barnen ligger i sin utveckling så kan vi möta dem på både gruppnivå och individnivå för att utmana de vidare. Ett exempel är att fokusera på att lära barnen använda mindre pärlor, pärlplattor samt olika sorters konstruktionsmaterial. Barnen kan utmanas genom att de får använda olika sorters material med samma syfte. Exempelvis kan vi utmana genom att låta barnen trä pärlor för att bilda ett mönster. Språket kan vi utmana vidare genom högläsning och under tiden ställa frågor till barnen som de får svara på för att påbörja hur man kan återberätta en saga. 

Vad är vår förväntade effekt?

Vår förväntade effekt blir att vi vill se en utveckling inom språk och matematik samt att alla barnen får möjlighet att delta i lärmiljön och använda det tillgängliga materialet och även i aktiviteterna som erbjuds i verksamheten. 

 

Hur gör vi?

Vi planerar att samarbeta tillsammans med molnet i grupper en dag i veckan. Även dela oss mycket i barngruppen för att få undervisningen mer anpassad till barnens utveckling och för att kunna utmana på rätt nivå. 

Hur ser vår miljö ut?

Vår miljö förändras utifrån barnens intressen, just nu försöker vi få till små "rum" där barnen kan leka några i taget med exempelvis utklädning, konstruktionslek m.m. Vi jobbar även med att få upp mer bildstöd samt väljarkartor så att det ska möjliggöra för alla barnen att få välja material/aktivitet som de är intresserade av. 

Förhållningsätt?

Vi har ett öppet och tillåtande förhållningssätt och utforskar gärna tillsammans med barnen. Vårt förhållningssätt är att ingenting är omöjligt bara man vågar prova. 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Ipad, 

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när?

 

Vi försöker dela upp oss i rummen så att det blir mindre grupper samt att vi ansvarar ett par veckor i taget för storgruppen som ska samarbeta med molnet. 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: