Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2020-08-17 09:31 i Vreta kloster skola Linköping
En terminslång planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska
Under år 3 kommer vi att fokusera på läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

Innehåll

Mål:

 • läsa med flyt
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det
 • skriva läsligt för hand och på dator
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken
 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • delta i diskussioner genom att framföra åsikter, ställa frågor och ge kommentarer

Arbetssätt:

 • läsa enskilt samt i par/grupp
 • arbeta med olika läsförståelsestrategier
 • använda läromedlet "Nyckeln till skatten" och "Språknycklar"
 • arbeta med olika arbetsblad
 • skriva berättande/faktatexter både för hand och på lärplatta
 • bearbeta text
 • vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken
 • träna stavningsregler  
 • ha klassråd där alla får komma till tals och träna på att ta ställning  
 • har berättarstunder i helklass och i smågrupper
 • arbeta med att förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • arbeta kooperativt

Bedömning:

Under arbetets gång visar du genom att vara aktiv under lektionerna om du når målen för arbetsområdet. Du får återkoppling kontinuerligt.  

I samband med att du läser läsläxan i grupp/ par får du direkt respons av en pedagog.

Under höstterminen samt vårterminen kommer du att få bedömningsuppgifter som testar läsförståelse och din förmåga att uttrycka dig i skrift.

Din förmåga att skriva berättande- samt faktatexter bedöms kontinuerligt under läsåret.

Tillsammans med en pedagog kommer du att fylla i kartläggningsmaterialet "Nya språket lyfter" och få respons på ditt nästa steg i läs- och skrivutvecklingen.

Pedagogerna lyssnar på hur du deltar i diskussioner, till exempel på klassråd, under kooperativa övningar och vid grupparbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: