Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinden 20/21 Pedagogisk planering Normer och värden, personlig och social utveckling

Skapad 2020-08-17 10:16 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Barngruppen består av undervisningsgrupperna Larven och Masken. Larven har gått ett år på Vinden medan Masken just börjat och vi ska genom olika aktiviteter arbeta för att skapa gemenskap och gruppkänsla tillsammans.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

2020-08-24 Upprättad av Petra, Diana, Maj-Britt, Eva H.

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte).

Generativ fråga: Varför är det viktigt att utveckla empati, samarbete, vi-känsla, gemenskap och få förståelse för olika sammanhang för barnen?

 

Nuläge:

Barngruppen på hemvist Vinden består av två barngrupper, Larven och Masken. Larven har gått ett läsår på Vinden medan Masken just har börjat. Introduktion för barnen i Masken har skett före sommaren och under vecka 33 och 34. 

Syfte: 

Vi vill skapa vi-känsla, glädje och gemenskap i gruppen så att barnen trivs och känner sig trygga och kan orientera sig och lära sig. Skapa förutsättningar för ett bra socialt samspel och ett positivt klimat i gruppen.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förståelse:

Barnen ska ges möjlighet att förstå vilken hemvist de hör hemma på, vilka vuxna och barn som finns på hemvisten och vad alla heter. Barnen ska ges möjlighet att öka sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Barnen ska ges möjlighet till att öka sin förmåga att samarbeta och vilja att hjälpa andra. Barnen ska ges möjlighet att öka sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnen ska ges möjlighet att delta i lekar och aktiviteter tillsammans och öka sin förståelse för regler och innehåll i lekarna.

 

Kärnämnen/förmågor:

Koherens - att förstå sammanhang och orientera sig. Det ser vi när barnen vet att de går på Vinden och var de har sin plats. Det ser vi när barnen känner sig trygga med oss och med kompisarna. Det ser vi när barnen deltar i lekar och visar förståelse för regler och innehåll i lekarna.

Självbild - att veta vem man är och vad man kan. Det ser vi när barnen visar att de är trygga med oss vuxna och med kompisarna på Vinden. När vi ser att de utvecklas och lär sig.

 

Begrepp:

Fungera enskilt och i grupp - lära sig socialt samspel. De äldre barnen kan vara lärresurser för de yngre. 

Snälla händer.

Säg förlåt.

Säga snälla saker.

Dela med sig.

 

Samarbeta och vilja att hjälpa andra - säga jag kan hjälpa dig, vill du ha hjälp, vi samarbetar.

Samarbeta.

Kompishjälp.

 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga - säga att jag kan, jag har lärt mig.

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Scaffolding - att finnas där och vara stöttande och ledande för att utveckling ska ske hos barnen.
Ta tillvara de äldre barnens kunskaper som lärresurser för de yngre.

Undervisningsmiljö - Utmanande och lustfyllt material, ”rum - i - rummet”, tillgängligt material.

Arbetssätt - Demokratiskt och vi lyssnar in efter barnens behov och utveckling. 

Samtalstyper/frågetyper - Dialog, avläsa barnen och ställa frågor utifrån det.

Allas röster blir hörda - I undervisningen se och uppmärksamma varje barn.

Likvärdighet och jämställdhet- Vi arbetar med ett demokratiskt arbetssätt.

 

Vetenskaplig grund:

John Hattie - synligt lärande

Vygotskys sociokulturella teori - samspel och lärande

 

Pedagogernas tidigare erfarenheter.

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Hur ser vi att X har utvecklat sin koherens och visar en god självbild?

Hur ser vi att X visar självständighet och samarbetar med andra?

 

Kriterier: 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga - vågar prova och deltar i lekar och litar på sin egen förmåga.

 

Utvärderingssätt:

Göra lärlogg tillsammans med barnen och man väljer bilder och text tillsammans.

Återkopplande samtal enskilt och i grupp om barnens upplevelser och lärande.

 

 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter:

Grupplekar och sånglekar - leka och sjunga tillsammans för att skapa glädje och gemenskap. I början styr vi vuxna men ju fler lekar och sånger barnen lär sig så kan de komma med önskemål.

Namnlekar - för att lära sig allas namn. Skicka runt en kula i ringen där alla presenterar sig - Pippi håller i aktiviteten och leder oss. Leken Byta plats där man byter plats med en kompis genom att nämna deras namn - i början leder en vuxen eller Pippi så att barnen ska lära sig leken.  Namnsången - vi sjunger en sång där alla blir nämnda.

Lärresurser - de äldre barnen fungerar som lärresurser för de yngre och visar hur det fungerar på Vinden och var saker finns.

 

Dokumentation:

Göra lärlogg tillsammans med barnen och man väljer bilder och text tillsammans.

Reflektionsväggen med bilder - återkoppling med barnen.

 

Formativ uppföljning:

Vi vill skapa en utmanande, tillgänglig och trygg lärmiljö.

VI har undervisningsmiljöer både inomhus och utomhus.

VI har en känd miljö.

VI har en känd miljö som skapar trygghet men som ändå är utmanande för barnen.

Pippi kommer med spännande utmaningar.

Upprepa lekarna i olika gruppkonstellationer.

Rutiner och struktur.

Öppen kommunikation mellan oss alla.

 

 

Hur blev det?

Målredovising:Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: