👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk2

Skapad 2020-08-17 10:19 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 Kemi Biologi Fysik
Vi lär oss om rymden.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

 

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att titta på filmer. 

Samtala i klassen om rymden.

Vi kommer att läsa, skriva texter och rita. 

Vi kommer att sammanfatta kunskaperna i ett VÖL schema. 

 

http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/

https://urplay.se/serie/193717-vims-i-rymden

https://www.youtube.com/watch?v=zrD3iu8s3mI

https://www.youtube.com/watch?v=9MkeskgwPKU

 

 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra,
 • känna till några planeter i vårt solsystem
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna,
 • medverka till att identifiera månens olika faser 
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet,  
 • skriva med läslig handstil, använda stor bokstav och punkt
 • läsa enkla faktatexter. 
 • delta i diskussioner

 

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

Vi jobbar utifrån ett VÖL-schema. Där du har chans att säga vad du önskar att lära dig mer om.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Ke  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Fy   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Ke   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3

Matriser

Fy Bi Ke
Rymden år 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Återberätta planeter och stjärnor
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del redogöra för hur planeter och stjärnor bildades. Eleven kan med hjälp av stöd återberätta något om deras egenskaper.
Eleven kan i stora drag redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge något om deras egenskaper.
Eleven kan utförligt redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge fakta om deras egenskaper.
Återberätta Stjärnbilder och stjärnhimmel
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del berätta något om vad stjärnbilder är och känner till ens eget stjärntecken.
Eleven kan redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om sitt eget stjärntecken. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Eleven kan utförligt redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om olika bilder. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Återberätta Månen och dess faser
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del återberätta något om månen och förstår att månen har olika faser.
Eleven kan i stora drag återberätta fakta om månen och kan koppla ett par begrepp till månens faser.
Eleven kan utförligt återberätta fakta om månen och kan koppla alla begrepp till månens faser.
Skriva faktatexter
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan inte återge en text och uppvisar svårigheter att bearbeta en faktatext.
Eleven kan delvis skriva faktatexter med egna ord. Eleven skriver texten och kan använda enstaka expertord.
Eleven kan skriva längre faktatexter med egna ord och relevanta expertord.
Genomförande Genomgång och diskussioner
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven lyssnar oftast och kommenterar och ställer någon fråga.
Eleven lyssnar aktivt ställer frågor, kommenterar och framför åsikter.
Eleven lyssnar aktivt, ställer frågor, kommenterar och framför sina åsikter. Eleven kan dra kopplingar till tidigare diskussioner, genomgångar och egna kunskaper.
Skapande
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Behöver hjälp med genomförandet.
Har idéer och genomför arbetet på egen hand
Har alltid egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.