Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1a1 - 20/21

Skapad 2020-08-17 10:55 i Katedralskolan Linköping
Upplägg för undervisning enligt boken Naturkunskap 1a1 från Sanoma inklusive alignmentplanering
Gymnasieskola Naturkunskap
Planering för kursen Naturkunskap 1a1 Höstterminen 2020 - HA18

Innehåll

Välkommen till naturkunskapen!

Under kursen kommer du få lära dig om omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Du kommer att utveckla förmåga att värdera och ta ställning i naturvetenskapliga frågor och få kunskaper som kan användas i både yrkesliv och för personliga val.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge dig förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
 3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
 4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.
 5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
 6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

 

Undervisningen kommer att behandla följande centrala innehåll:

 

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

 

Läromedel:

Undervisningen utgår från ett antal frågeställningar där läroboken inte ger alla svar utan komplettering måste ske genom att läsa artiklar/texter på internet och genom föreläsningar/genomgångar på lektionerna.

Vi kommer även att använda oss av bilder, filmer mm.

Läroboken från Naturkunskap 1b-kursen utdelas till alla elever för bredvidläsning/fördjupning.

 

Pedagogisk planering:

 • Vi börjar hösten med att titta på hur naturvetenskapen som vetenskap har växt fram under de senaste 300 åren och hur den står i kontrast till pseudovetenskap och hur hur naturvetenskapen ställe företeelser under prövning. I naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
 • Naturens indelning och klassificering studeras utifrån ett undersökande arbetssätt där vi tittar på olika organismer och försöker förstå varför Linnés indelning inte är så bra att använda på 2020-talet.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet studeras utifrån de 17 globala målen för hållbar utveckling.
 • Vi tittar också på möjligheten för Linköping att nå det lokala målet att bli koldioxidneutralt 2025.
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa studeras under APU-veckorna genom dels läsning av faktatexter men framför allt genom observationer och samtal på arbetsplatsen.

Matriser

Nak
Naturkunskap 1a1 20/21

Naturvetenskapligt perspektiv

 • Nak  -   Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Nak  -   Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Nak  -   Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1
Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Förmåga 5
Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning
Förmågan bedöms inte på denna nivå.
Förmågan bedöms inte på denna nivå.

Hållbar utveckling - Energi, klimat och ekosystempåverkan

 • Nak  -   Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Nak  -   Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1
Förmåga att använda naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlings-alternativ.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Förmåga 2
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling.
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling.
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven drar enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven drar välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.

Relationer, lust och sexualitet

 • Nak  -   Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 3
Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan.
Eleven kan utförligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Förmåga 4
Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.
Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen

Globala målen

 • Nak  -   Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1
Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
Eleven använder kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
Eleven använder kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Förmåga 2
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Förmåga 6
Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: