Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HJÄRTA - Vänskap och värdegrund

Skapad 2020-08-17 11:02 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vänskap - empati - likabehandlingsplanen
Grundskola F
Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv ska må bra och att alla andra ska må bra. Det är viktigt att vi alla mår bra på skolan, på fritids och i hemmet, därför ska vi tillsammans lära oss om hur vi kan göra för att må bra tillsammans och vara fina vänner. Vi kommer under hösten att arbeta extra mycket med tema vänskap. Det gör vi för att du ska träna dig på och veta hur du ska göra för att bli en ännu bättre kompis och få din omgivning att må bra. Vänskapstemat kommer vi att arbeta med fram till höstlovet. Vi kommer arbeta mycket med övningar som kräver samarbete och en god relation mellan varandra. Vi kommer att arbeta med skolans värdegrundsord i HJÄRTA, Hjälpsamhet, Jämlikhet, Ärlighet, Respekt, Trygghet och Ansvar.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla:

 • Att få förståelse för att vi alla är olika som människor och lära sig att samarbeta. Att känna en gemenskap/ en samhörighet i gruppen.
 • Respekterar andra människors egenvärde.
 • Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor.
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen.
 • Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.
 • Förstår betydelsen av att vårda sitt språk.
 • Utvecklar respekt för andra människors åsikter men uppmärksammar och tar 
avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar. 
 • Gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, 
oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet.
 • Utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och 
handlingar.
 • Kan samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan 
människor.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Skapa och utrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Konkretiserade mål med temat

Du ska efter detta tema:

• Förstå att det är viktigt att vara en bra kamrat.
• Känna trygghet i din grupp.
• Deltagit i samtal, lyssnat och visa att du respekterar andras åsikter.

• Kunna delta i samtal om vad som är rätt och fel.

• Utveckla din förmåga att prata om känslor.
* Varit med och diskutera fritids/skolans normer/regler och följa dem.
* Samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
* Visa hänsyn och respekt för dem du möter och dina klasskompisar
* Kunna ge dig själv och andra arbetsro.

Arbetsmetoder/undervisning

Du kommer att få:

• Samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner.
• Lösa olika problem både individuellt och tillsammans med andra samt konflikthantering.
• Titta på filmer som handlar om vänskap.

 • Prata om bra och dålig lekmiljö.
 • Få tips om hur du kan vara en bra kompis.
 • Arbeta med orden i HJÄRTA.
 • Lära dig skolans regler. 
  • Öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter, skriftligt, muntligt, i bild och dramatisering. 
 • Lära dig om dina rättigheter och skyldigheter, Barnkonventionen.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: