Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga svenska åk 1-3

Skapad 2020-08-17 11:23 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Introduktionskurs för nyanlända med fokus på att lära sig grundläggande kunskaper i det svenska språket.
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk
Språkutveckling svenska åk 1-3.

Innehåll

Språkutveckling svenska

Matriser

SvA
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 1-3 - STEG 1

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 1

LYSSNA
Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget enkel information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om

TALA
Eleven presenterar sig på ett enkelt och inövat sätt och svarar på enkla frågor, till exempel: Är du hungrig? och ställer själv frågor som ofta har karaktären av påståenden, till exempel: Hungrig? Ja./Nej?
Eleven återger med stöttning kortfattat en händelse med ett vardagligt ordförråd och utifrån något visuellt stöd, till exempel fotografier, föremål eller stödord
Eleven uttrycker åsikter på ett enkelt sätt
Eleven använder ord och helfraser, till exempel: "Vi ses imorgon! Jag vet inte"
Eleven använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller genom att uttrycka substantivens plural med ”många” i stället för med ändelse (många bok)
Kopulan (är, blir) utelämnas ofta, till exempel: "han rädd". Även prepositioner utelämnas ofta

LÄSA
Eleven börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Eleven läser ord och visar sin förståelse av dessa, till exempel genom att peka på en bild eller på ett föremål
Eleven visar en viss övergripande förståelse, till exempel genom att para ihop en bild med en mening eller en fras
Eleven lokaliserar explicit information i korta bekanta texter och visar sin förståelse genom att svara på enkla frågor med bekant ordförråd, till exempel: Vem är det? Vad gör hon? Vad äter räven?
Eleven använder bilder och andra multimodala resurser för att skapa mening i en läst text

SKRIVA
Eleven skriver med en enkel meningsbyggnad som huvudsakligen utgörs av huvudsatser med rak ordföljd, till exempel: "jag jilar at lesa boke"
Eleven börjar använda referensbindning i form av vanliga pronomen, till exempel: "Jag har kompis. Hon heter Samira"
Eleven har ett vardagligt, konkret och personnära ordförråd. I ämnestexter använder eleven ett konkret specialiserat ordförråd som eleven har mött i undervisningen, till exempel: päls, nos

SvA
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 1-3 - STEG 2

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 2

LYSSNA
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk, till exempel genom att ställa och svara på enkla frågor
Eleven förstår och följer en vanlig instruktion i få steg, med stöd av sammanhanget
Eleven förstår frekventa ord och fraser som läraren har tagit upp i undervisningen

TALA
Eleven deltar med stöttning i enkla samtal om sådant som händer i och utanför klassrummet
Eleven återanvänder lärarens eller kamraternas ord och formuleringar
Eleven förhandlar på ett enkelt sätt om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt åsikter, värderingar och jämförelser
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och i ämnesundervisningen
Eleven börjar uttrycka sig med en viss precision både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att börja skilja på olika tempusformer och genom att börja använda modala hjälpverb (vill, kan) följt av infinitiv, samt börjar uttrycka framtid med hjälp av ordet ska
Eleven börjar använda tidsbisatser (Hon jätteledsen när alla skrattade av henne), enklare partikelverb (kom in, spring ut) och ofta förekommande sambandsord (och, sen)
Eleven utelämnar mer sällan kopulan (är, blir)

LÄSA
Eleven läser med stöttning texter som man har arbetat med i klassen och kan svara på frågor om information som tydligt framgår i texten, till exempel: Vem hoppar Dilan rep med?
Eleven läser med stöttning enkla texter och kan med stöd av frågor eller bilder återge enkla händelseförlopp i den lästa texten
Eleven samtalar, med stöttning i form av följdfrågor och omformuleringar, om enkla texters innehåll och kan då även svara på frågor vars svar inte går att hitta direkt i texten, till exempel: Om du var Max, skulle du springa då? Varför? Tycker du att Max gör rätt? Varför?
Eleven skapar tillsammans med lärare och kamrater förståelse för texters innehåll utifrån bilder och andra

SKRIVA 2
Eleven skriver framför allt huvudsatser. I huvudsatserna kan adverbial förekomma i temaposition och adverbialen följs då ofta av rak ordföljd, till exempel: "sen klassen jik till den stora bok hulan"
Eleven använder ibland inversion (omvänd ordföljd) vid vissa vanliga verb och adverbial samt i helfraskonstruktioner, till exempel Sen buter vi; Sen kom jag
Eleven använder enkel textbindning med vanliga sambandsord, till exempel: sen, och, då
Eleven använder ibland relativsatser, men dessa är då inlärda som helfraser, till exempel: "Det var en gång en flicka som ..."
Eleven utgår i återgivande texter från jag och här, och återger händelser kronologiskt och med ett konkret och vardagligt ordförråd. I dessa texter kan eleven ibland använda värderingar, till exempel: "Hon va så räd"
Eleven använder skriftspråkliga och ämnesrelaterade ord i beskrivande texter, till exempel: KRÖBlaD, nektaR
Eleven börjar i beskrivande texter använda nominalfraser utbyggda med framförställda bestämningar, till exempel: "tasgiga får; den första fåren"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: