Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado, bok 6A, kap 1

Skapad 2020-08-17 12:24 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Området behandlar: - Numeriska och algebraiska uttryck - Likheter-ekvationer - Mönster
Grundskola 6 Matematik
I detta kapitel kommer du få lära dig mer om: Numeriska och algebraiska uttryck Ekvationer Mönster och formler

Innehåll

Syfte och mål:

Syftet och målet med undervisningen är att du, efter avslutat moment, ska kunna :

- Tolka, förenkla och skriva enkla numeriska uttryck
- Kunna prioritering av räknesätt
- Förstå och använda parentes i enkla uttryck
- Tolka, förenkla och skriva enkla algebraiska uttryck
- Konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster

Undervisning:

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar och träning av nya moment. Dessutom ingår laborativa övningar både individuellt och i grupp. Vi använder oss både av boken och av digitala hjälpmedel när det är lämpligt.

Bedömning:

Du kommer att få visa dina förmågor dels under våra lektioner,  men även i ett diagnostiskt prov efter avslutat moment.

Det som bedöms i det här momentet är din...
- kunskap om de matematiska begrepp som hör till området
- förmåga att välja och använda matematiska metoder för att lösa uppgifterna
- förmåga att föra och följa matematiska resonemang, dvs hur du uttrycker dig muntligt 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Bedömningsunderlag för Eldorado 6A

Kapitel 1, Numeriska och algebraiska uttryck. Ekvationer. Mönster och formler.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Numeriska och algebraiska uttryck
Tolka, skriva och hantera enkla numeriska uttryck.
Kunna prioriteringar av räknesätt, att multiplikation och division beräknas före addition och subtraktion om ingen parentes finns.
Använda parentes i enkla uttryck och beräkna den först.
Veta att en bokstav i algebra står för ett tal och att t.ex. 2a innebär 2 x a.
Sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde.
Veta att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck.
Förenkla uttryck som 3a + b + 4 - 2a + 4b till a + 5b + 4.
Ekvationer
Välja rätt symbol mellan två uttryck, Betydelsen av tecknen = och ≠
Välja tal och räknesätt så att två uttryck utgör likheter.
Lösa enkla ekvationer med informella metoder.
Kontrollräkna ekvationer.
avgöra vilka av några givna ekvationer som har en specifik lösning, t.ex. x=3.
skriva ekvationer med x och tal på båda sidor om likhetstecknet utifrån givna likheter.
bestämma vad x ska representera vid problemlösning med ekvation.
Lösa problemuppgifter med ekvation.

Mönster och formler

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Bestämma regler för och fortsätta talföljder.
Konstruera egna talföljder.
Beskriva och rita fortsättning på växande mönster.
ange antalet delar i ett växande mönster som ett uttryck med n.
Beräkna t.ex. antal stickor i olika figurer eller vilket nummer en figur med ett visst antal stickor har utifrån ett givet uttryck.

Kapitel 2, Primtal och sammansatta tal.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Kunna definiera ett primtal som ett naturligt tal som är större än 1 och som bara är delbart med 1 och med sig självt.
Avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal. Ge exempel på några primtal.
dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att t.ex. rita faktorträd.
använda delbarhetsregler för talen 2, 3, 4 och 5.

Räknemetoder x och /

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Uppställning med tvåsiffrig faktor.
Huvudräkning vid x och /.
Överslagsräkning vid x och /.
Välja passande räknemetod vid x och /.
Beräkna t.ex. kilopris, literpris och meterpris.

Negativa tal

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
Storleksordna tal där negativa tal ingår.
Beräkna addition med negativa tal, t.ex. 5 + (-2) = 3 och 5 + (-8) = -3.

Kapitel 3, Skala och likformighet. Kombinatorik.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Förklara begreppet skala utifrån ett förhållande mellan avbildning och verklighet.
Tolka och avbilda i enkla skalor.
Ange skalan utifrån en sträckas avbildade och verkliga längd.
Beräkna sträckors längd utifrån kartor i olika skalor.
Hantera enhetsbyten vid längd.
Använda och förklara begreppet likformighet och jämföra det med skala.
Använda och förklara begreppet kongruens.

Kapitel 4, Bråk. Procent.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Namnge, rita, visa och beskriva bråk som en del av helhet, del av antal och som tal.
Växla mellan bråkform och blandad form.
Addition och subtraktion av enkla bråk med olika nämnare.
Multiplikation och division vid bråk och heltal.
Uttrycka bråk i decimalform.
Förlänga och förkorta bråk.
Skriva bråk i enklaste form.
Förklara sambanden mellan tal i bråkform, decimalform och procentform, samt kunna växla mellan dem.
sambanden ovan för bråktalen 1/2, 1/3, 2/3,1/4, 2/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 och 1/10
använda referenspunkter att jämföra med, som t ex 25%, 50%, 75%
beräkna procent vid överslagsräkning, huvudräkning och med skriftliga räknemetoder
räkna med procent och öka respektive minska i vardagssituationer
beräkna hur många procent delen är av det hela
procent och proportionalitet. Om t ex 50% av kulorna är röda, så kan de röda kulorna utgöra t ex 1 av 2, 2 av 4, 5 av 10 eller 10 av 20.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: