👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippans planering

Skapad 2020-08-17 12:54 i Förskolan Ölme Kristinehamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. Ingressen kan rama in planeringen och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Tillgänglig utbildning, social, pedagogisk och fysisk miljö

Matematisk utveckling

Språkutveckling, inklusive modersmål

 

 

Vart är vi?

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

08/20 - Det vi har uppmärksammat från tidigare läsår är att många barn har gemensamma intressen som rör lantbruket, då många av dem har det i sin hemmiljö. Detta har delar av barngruppen utgått från i tidigare temaarbete. Andra barn visar intresse för rollekar och utklädnad. Vi vill därför avvakta och uppdatera denna punkt senare då vi observerat den nya barngruppen.

01/21 - 

03/21 - Barnen har bildad ett "jobbargäng" som sedan tidigt under höstterminen arbetat gemensamt med stora projekt. Det började med gropar i sandlådan där de fraktade sant, byggde upp hus/miljöer och de lade betong m.m. Jobbargänget har under vintern hämtat stor inspiration från arbetet kring renoveringen som pågår på skolan, och har flyttat in en del av arbetet på avdelningen där de bygger nytt. De flyttar dörrar, fönster, element samt skruvar upp nya guldkrokar. Medlemmarna i jobbargänget har varierat. Några har sagt upp sig och hjälper nu endast till som vikarie vid enstaka tillfällen, samt att det har tillkommit nya. 

 

Tillgänglig utbildning:

08/20 - Några av barnen använder pek/samtalskartor. Vi har dem även uppsatta i några av rummen eller tar fram i vissa situationer. Några av barnen tecknar. Vi har bildstöd för ytterkläder uppsatt i hallen, men Vitsippan har tidigare inte använt det så frekvent. Blåsippan däremot har var mer frekventa. 

01/21 - 

03/21 - Vi har börjat teckna allt mer och alla på avdelningen har börjat en 8 veckors kurs i tecken med Maria Krafft Helgeson. Vi har börjat använda pekkartor mer i matsalen och i leken. Specialpedagogen uppmärksammade oss på nyttan av dessa då barnen kan kommunicera med oss. Genom pekkartor och tecken förstår vi varandra mycket mer - åt båda håll.

En turordning till matsalen har tillverkats där barnen har en given plats hela dagen. Detta har varit bra för lugnet kring matbordet, att inte stressa för att komma först.

 

Matematik:

08/20 - Barnen från Vitsippan visar stort intresse för att pussla. Likaså tycker de om att spela sällskapsspel i grupp. Barnen har också med sig begreppen lång och kort från vårens undervisning. Barnen från Blåsippan har gjort diagram över vilka djur de har hemma. 

01/21 - 

03/21 - Ett egenproducerat brädspel har tagits fram med hjälp Kurranboken. Tanken är att barnen ska lära sig spelidén med tärning, spelregler, turtagning och spelpjäsens förflyttning. Spelet blev väldigt uppskattat och bidrog till intresse för andra spel.

I boken mäter Kurran Pigan, detta tog vi fasta på och har mätt många olika saker. Vi ritade av och mätte allas fötter och gick sedan över till längd. Det sista vi mätte var bollars omkrets. Vi benämner och upprepar rätt begrepp.

Språk:

08/20 - Vitsipporna och Blåsipporna har arbetat med att känna ordbilden av sitt namn. Likaså har båda grupperna arbetat för att lära sig känna igen sin begynnelsebokstav. Blåsipporna har även gått lite längre och en del lärde sig känna igen fler bokstäver. 

01/21 - 

03/21 - Vi började läsa boken "Kurran och Pigans vinteräventyr" efter jul. Kurran och Pigan åker skridskor i boken och det kunde vi koppla till vårt lärande på skridskoisen.

Vi har rimmat mycket. Ett eget rim-memory med bilder från boken skapades som använts som spel men också till samlingen. -jag har älg, har någon ett ord som rimmar på det? Brädspelet har också dessa rim på spelplanen, om man kommer på rutan med rött får man flytta fram eller bak till rutan med trött.

 Pigan kom och berättade om sitt julfirande i Mexico, hon berättar på engelska med inslag av spanska. En berättelse om kulturella skillnader mellan de olika länderna. Pigan var även på besök när hon berättade om Halloween i höstas.

Vad har barnen för kunskaper idag?

08/20 - Tidigare läsår har samtliga avdelningar arbetat med Kurran som tema. Vi har valt att fortsätta med detta även i år. De yngsta barnen jobbade mycket med språk, matematik och naturvetenskap kopplat till temat. De äldre arbetade på liknande sätt, fast de använde Kurran som uppdragsgivare med olika fokusområden inom lantbruket. Barnen har utifrån detta fått med sig varierande kunskaper om naturen och djurens livscykler genom att vi exempelvis kläckte kycklingar samt följt fjärilens utveckling från larv till fjäril.

01/21 -

03/21 - Vi arbetar även med sammanhållningen i gruppen och hur barnen kan lösa konflikter på ett bra sätt, utan att bli hårdhänta mot varandra. Mycket samarbetsövningar. 

Stopp min kropp är också ett material som vi har lyft, framför allt med de äldre barnen i gruppen. Vi har samtalat om samtycke, barns rättigheter samt privata områden på kroppen. Vi tittade på musikvideon som blev populär hos barnen. 

Tillgänglig utbildning:

Se ovan. 

Matematik:

08/20 - Se ovan

01/21 - 

03/21 - Vi ser sedan läsåret började stor utveckling i lärandet hos barnen framför allt när det gäller mätning och relevanta begrepp kopplat till det (centimeter, meter, omkrets m.m.). Barnen har fått en större förståelse kring mönster, vi har bland annat skapat armband/halsband där de först ritat och förbestämt ett mönster samt hur många färger som ska användas, och sedan pärla efter detta. 

De flesta av barnen behärskar tärning, de ser vad tärningen visar eller räknar sig till det. Barnen har lärt sig att flytta lika många steg som tärningen visar.

Med hjälp av väder skapar vi stapeldiagram varje månad och barnen har kunskapen om att den stapel som är högst är den som det är mest i. Begreppet minst är svårare dock.

 

Språk:

08/20 - Se ovan.

01/21 - 

03/21 - Vi ser en stor utveckling i språkförståelsen efter att vi rimmat mycket, arbetat med ordsammansättningar samt tillfört mer tecken som stöd och tecken som är anpassade efter vart enskilda barn befinner sig i utvecklingen just nu. Kommunikationen hos enskilda barn har tagit stora kliv framåt och vi förstår som tidigare nämnt varandra på ett tydligare sätt nu. 

 

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Tillgänglig utbildning:

08/20 - Vi vill att barnen ska få en uppfattning om att vi människor kan kommunicera på olika sätt. Med hjälp av anpassningar kan barnen få hjälp i sin kommunikation och sitt lärande. Alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga i allt, utifrån sin förmåga.  

01/21 - 

03/21 - Vi lär oss tillsammans med barnen, vi har börjat använda tecken för framför allt färger och bokstäver. Vi behöver också lära oss använda pekkartorna i större utsträckning. Det är viktigt att vi introducerar för gruppen att dessa används en i taget.

 

Matematik:

08/20 - Vi vill att barnen ska bekanta sig med diagram, mönster, tärningsspel, pussel, sortering, för matematikens adekvata begrepp, mätning och jämförelser, känna igen siffersymboler.

01/21 - 

03/21 - Vi ska fortsätta arbeta mer med mönster. Mätning är också aktuellt, måttbanden finns tillgängliga i leken. Grodorna kan få uppdrag i skogen med mätningsuppdrag.

 

Språk:

08/20 - Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin ordförståelse och kunna återberätta, högläsning, samtal och reflektioner kring gemensamma upplevelser, bejaka och uppmuntra intresset för skriftspråket, ramsor och sånger, begynnelsebokstav och adekvata begrepp. Vi vill även uppmärksamma att det finns olika språk, samt vilka olika modersmål som finns hos oss. 

01/21 - Medvetenhet om att vi pratar olika språk i världen.

03/21 - Vi ska slutföra Kurranboken. Ordförståelsen är fortfarande aktuell, sammansatta ord m.m. Vi jobbar också på med återberättandet och fokuserar på en bild i vår veckoreflektion med barnen. Pigan kommer på besök och berättar om påsk.

 

Hur utmanar vi?

Tillgänglig utbildning:

08/20 - Vi får skapa material allt eftersom vi ser att det finns behov. Vi ser till att använda det material vi har. 

Matematik:

08/20 - Vi utmanar genom att Kurran och Pigan kommer med utmaningar och inspiration.

Språk:

08/20 - Vi utmanar genom att Kurran och Pigan kommer med utmaningar och inspiration.

 

Vad är vår förväntade effekt?

 

08/20 - Vi vill att barnen ska visa en nyfikenhet och vilja vidareutveckla sitt lärande, samt att familjerna ska uppmärksamma lärandet.

Tillgänglig utbildning:

08/20 - Att alla barn är inkluderade och kan tillgodogöra sig utbildningen. Att barnen har medel att uttrycka sig och visa sitt lärande med. 

Matematik:

08/20 - Att barnen utvecklar sin förmåga att bland annat följa enkla instruktioner.

Språk:

08/20 - Att barnen utvecklar sin förmåga att bland annat återberätta under våra gemensamma reflektioner, följa enkla instruktioner.

 

Hur gör vi?

Hur ser vår miljö ut?

Tillgänglig utbildning:

08/20 - Vi har tydligt uppmärkta miljöer för barnens lek och utforskande.  Vi är för tillfället många som ska dela på samma yta och är därför noga med att hålla ordning och saker på sin plats. Vi ska introducera nytt material som vi tar fram eller flyttar på.

01/21 - 

03/21 - Se 08/20.

Vi har bestämda platser vid vår samlingsplats som är utmärkt med en stor begynnelsebokstav samt hela namnet lite mindre under denna. 

Även i ledet till och från matsalen har vi nu mer bestämda platser för att minsta på stressen kring att hela tiden komma först i ledet. Vi roterar vem som går först. 

Matematik:

08/20 - Vi har siffrorna 1-12 uppsatta på garderoberna i vårat samlingsrum. Pussel och spel finns tillgängligt i en hylla. 

01/21 - 

03/21 - Siffrorna 1-12 på garderoberna i vårt samlingsrum är kvar, samt att våra stapeldiagram/väderdiagram nu även pryder garderoberna. Siffrorna har flyttats upp en aning för att fokus för tillfället ska hamna på diagrammen, som följer månad efter månad. Pussel och spel finns kvar och har utökats med bland annat rim-memory och Kurrans rim-spel som vi skapat själva. 

Språk:

08/20 - Böcker står tillgängligt placerade intill soffan. Vi har alfabetets bokstäver på golvet, i korrekt ordning.  

01/21 - 

03/21 - Alfabetets bokstäver på golvet har försvunnit för att ge plats åt våra begynnelsebokstäver kring vår samlingsplats. Alfabetet finns istället i ateljén. 

 

Förhållningsätt?

08/20 - Vi ser till att förändra miljön efter barnens behov och intressen. Vi förnyar och byter ut/skapar material allt eftersom barnen behöver nya utmaningar. 

Vi är medforskande pedagoger som är medvetet närvarande med barnen, och vi lär av varandra. När vi har kul tillsammans finns en bra grund för lärande. 

Lärande behöver uppmärksammans för att göra barnen medvetna om sitt lärande. 

01/21 - 

03/21 - Se ovan.

Tillgänglig utbildning:

08/20 - Vi erbjuder en bredd av verktyg för att alla individer ska kunna delta och lära efter sina villkor. Vi som pedagoger visar betydelsen, nyttan och glädjen av att använda sig av olika uttryckssätt. 

01/21 - 

03/21 - Se ovan.

Matematik:

08/20 - Vi har matematikroligt ihop med barnen. Att vi använder rätt begrepp när vi samtalar med barnen. 

01/21 - 

03/21 - Se ovan.

Språk:

08/20 - Att vi som vuxna samtalar med barnen som de intressanta samtalspartner de är. Att vi har en dialog med barnen, inte bara instruerar dem. Att vi använder rätt begrepp i samtalen. Språkglädje! Bokstavsbad! 

01/21 - 

03/21 - Se ovan.

Vilka material/aktiviteter behövs?

08/20 - Aktiviteter i varierad miljö, men också varierade aktiviteter så som lugna och mer rörliga. 

01/21 - 

03/21 - Se ovan. Samt att vi har flyttat in soffan och böckerna till gula triangelrummet, detta gav möjlighet till en lugnare läsmiljö, samtidigt som vi har bättre uppsikt kring leken som sker i "hemvrån" som istället fick flytta ut till gröna cirkelrummet. 

Tillgänglig utbildning:

08/20 - Vi behöver använda oss av bildstöd, dagsschema, pekkartor och samtalskartor, tecken som stöd. 

01/21 - 

03/21 - Se ovan, samt att vi använder tecken- och bildstöd i större utsträckning nu, framför allt eftersom Wilgot har behov av det samt att vi gått Maria Krafft Helgessons teckenutbildning och fått tillgång till mer material. 

Matematik:

08/20 - Pussel, spel, sorteringsmaterial och lego. Vi utvecklar material allt eftersom, så att det stödjer undervisningen. 

01/21 - 

03/21 - Se ovan.

Språk:

08/20 - Böcker, sånger, ramsor, fredagsreflektion med bilder, Kurran-böckerna. Vi utvecklar mer material allt eftersom, så att det stödjer undervisningen. 

01/21 - 

03/21 - Se ovan.

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när?

 

Det bestämmer vi allt eftersom vi kommer vidare i våra tankar och planeringar kring vad undervisningen ska innehålla. 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

Jämställdhet i arbetslaget

Det är viktigt att du och ditt arbetslag har en gemensam förståelse för läroplanens intentioner och vad det innebär att vara en god förebild. Här är några frågor som du kan diskutera tillsammans med ditt arbetslag:

 • Vad tänker du att det innebär att aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet?

Vi tycker att vi är bra på att uppmuntra och påtala alla barn att använda det material man vill använda, så som utklädning/klänningar, brandmanskläder, lastbilar och traktorer etc. Vi påtalar även i leken, framför allt i familjeleken, att en familj kan innehålla två mammor eller två pappor. Våra barn klär sig i det de vill, oavsett kön eller om det ingår i leken eller inte. 

 • På vilket sätt tänker du att förhållningssättet på er förskola kan påverka barnens förståelse för de rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle? Hur kan du agera för att vara en god förebild?

Vi tycker att barnen respekterar varandra genom att exempelvis respektera varandras arbeten/byggen och har en förståelse för att alla delar på materialet, och vad som används av någon annan vid tillfället. De delar och samarbetar kring det som finns. 

Vi har vid några tillfällen använt oss av teater och rollspel för att påvisa hur man respekterar varandra samt vad konsekvenserna blir. Barnen får även konsekvenser exempelvis när de inte respekterar det material som finns. 

Vi i arbetslaget samtalar och reflekterar kring vad som händer så alla är medvetna om varför specifika situationer blir som det blir och alla kan förklara för barnen varför det blir si eller så. Vi är också öppna för varandras förslag och beslut. 

 • Om du och ditt arbetslag skulle filma er själva, vilka skillnader tror du att du skulle se i hur mycket talutrymme barnen får? Tror du att det finns situationer där det skiljer sig mer eller mindre? Och i sådana fall, vad tror du att det beror på?

Vi tror att vi skulle se skillnader både mellan oss pedagoger samt hur mycket talutrymme enskilda barn får/tar. Det händer exempelvis att vi pedagoger pratar på utan att barnen hinner flika in och svara. Vi behöver då dra ner på tempot och vänta in barnen så de hinner tänka efter och ge ett eget svar, samt att stanna kvar i det resonemanget innan vi hoppar över på nästa. Vi behöver också vara noga med att låta det barnet som fått en fråga svara, utan att någon annan ropar ut svaret och tar över. 

 • Vad ser du att du behöver för att kunna ta nästa steg i arbetet med jämställdhet på din förskola?

Vi behöver en medvetenhet kring vad vi gör och vad som händer i stressade situationer, så vi ger barnen utrymme även då. 

 • Vad ser du att du skulle kunna göra annorlunda eller förändra på din förskola på kort och på lång sikt för att utveckla ert arbete med jämställdhet?

Vi behöver se till så det finns framför allt utklädningskläder/klänningar/klackskor i storlekar som passar alla barn för att främja den leken även hos de äldre barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18