👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Gökegårds förskola - Omsorg, utveckling och lärande - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-17 13:32 i Gökegård förskola Partille
Teamplan, Öjersjö förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. 

 

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

  • Utveckla barns självständighet. 

 

Hur gör vi konkret? (20210426)

 

  •    Pedagogernas har ett gemensamt förhållningssätt som grund
  •    Stöttar och uppmuntrar barnen i deras självständighet under hela dagen 
  •    Skapar mindre sammanhang där barnen ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter
  •    Planerar undervisningstillfällen där barnen ges förutsättningar att utveckla sin självständighet och tillit till sin egenförmåga

RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

 

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen(Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen). 

Vi pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt som grund både i mötet med barnen och hur vi stödjer barnen i deras kommunikation med varandra. Genom att vara närvarande och till viss del delaktig har vi haft möjligheten att uppmuntra det enskilda barnet samt gruppen i deras självständighet under hela dagen.

Vi har under våren haft möjlighet att dela in barngruppen in mindre planerade undervisningstillfällen flera dagar i veckan där barnen givits förutsättningar att utveckla sin självständighet och tillit till sin egenförmåga, utifrån barnens ålder, intresse och utveckling. Vi upplever att alla barn utvecklat en trygghet i att våga att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. 

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?). 

Vår lärmiljö både inomhus och utomhus är uppbyggd för att skapa förutsättningar där barnen har möjlighet att delta i mindre sammanhang. Vi erbjuder olika aktiviteter utifrån barnens intresse där de har haft möjlighet att påverka och på eget initiativ undersöka samt utforska för att utveckla och lära sig ha tillit till sin egen förmåga och våga tro på sig själv. 

Under våren har vi arbetat i mindre undervisningsgrupper med ett gemensamt vattentema. Innehållet är sprunget ur barnens egna tankar, frågor och intressen. Gruppindelningen i undervisningen har justerats och anpassas beroende på innehållet.  

Vi har under våren lämnat förskolans område i mindre grupper för att utforska närområdet, där syftet med att lämna förskolans område för promenader och utomhus aktiviteter är att skapa en trygghet i sin självständighet. Barnen har fått möjligheten att upptäcka, förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.  

 

 

me

ANALYS - Var är vi?

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?  

Att skapa förutsättningar där barnen får ingå i mindre sammanhang i de planerade undervisningstillfällena och under delar av dagen i utbildningen. Det som varit särskilt framgångsrikt är att vi har haft ett gemensamt tema att utgå ifrån i alla grupper vilket har gjort att det har funnits en flexibilitet i sammansättningen av grupperna där vi har haft möjligheten att justera konstellationerna och anpassa innehållet i undervisningen och utbildningen.  

 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta? 

Vi har varit lyhörda samt givit barngruppen möjligheten att påverka sin dag genom att låta barnen styra innehållet i utbildningen. Utifrån deras nyfikenhet och visade intresse har vi pedagoger kunnat planera undervisningen och tillgodose deras möjlighet att utveckla sin kreativitet och lust att leka och lära. 

 

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta? 

Att ta tillvara på alla förutsättningar vi har haft under våren där vi har varit många pedagoger på få barn.  

 

 

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel? 

Är vi på rätt väg? 

Vi upplever att barnen är mer medvetna om rätten till deras egen kropp, där de är trygga med att säga stopp och att de lyssnar på varandra. Flertalet barn upplevs trygga i sig själv och vågar säga ifrån, men de saknar en del verktyg när det gäller konflikthantering.

 

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?