Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Specialpedagogik 1

Skapad 2020-08-17 13:55 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Specialpedagogik
Kursen Specialpedagogik 1 ger Dig en introduktion till det specialpedagogiska området. Du får grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten för kursen är ett förhållningssätt där personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Ni kommer att arbeta med begreppen, delaktighet, inkludering, tillgänglighet och likvärdighet. I kursen ingår även källkritik som ett av kunskapsmålen. Det går som en röd tråd genom hela kursen och ska göras i alla arbeten. Vem som helst kan lägga ut information på nätet. Var kritisk! Varmt välkomna till en förhoppningsvis givande kurs!

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kursen är indelad i olika teman som behandlar följande:

 

  • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
  • Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
  • Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
  • Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
  • Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
  • Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Matriser

Spc
Matris i Specialpedagogik 1

1. Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang

3. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa
F
E
D
C
B
A
Eleven redogör översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel
Eleven redogör utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel

4. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp
F
E
D
C
B
A
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

5. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor
F
E
D
C
B
A
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen

7. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer
F
E
D
C
B
A
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande även avancerade arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare, samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteten med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

8. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer
F
E
D
C
B
A
Eleven interagerar samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven interagerar samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven interagerar samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor

9. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter.
F
E
D
C
B
A
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: