Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekens Planering 2020/2021

Skapad 2020-08-17 13:48 i Förskolan Björkdungen Kristinehamn
Förskola
Vi kommer arbeta med boken "Ingen bil, ingen krokodil" samt ha fokus på matematik och språk.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Språkutveckling

Matematik

Modersmål

Tillgänglig utbildning

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

 

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Barnen visar intresse för ord som rimmar. De visar även intresse för sagor, högläsning och böcker. De tycker även om att bygga och konstruera, skapa och måla.

 

Januari

 

Hela arbetslaget har vi bestämt om att fokusera på matematik "siffror" och språk "ord"

Första två veckor har vi fokuserat och kartlagt vad har barnen för kunskaper.

 

 

Vad har barnen för kunskaper idag?Januari

Barnen plockar fram själv boken och läser till varandra. De har memorerat meningar som rimmar.

Barnen har olika nivå på matematik flesta barn har förstått en och en principen.
Alla barnen känner igen sitt namn och kan skriva.
Barnen ser skillnad på små och stora bokstäver 
Vissa barn förstår bokstavsljud 
Barnen förstod olika geometriska former som skapar en annan geometrisk form. 

Tycker om att bygga
(Titanic hänger kvar)
Raketer 
Gissa djur utifrån gåtor
Visar intresse för gemensam lek  
Teckenspråk 
 Visar intresse för skriftspråket
Kortspel
Fyra räknesätt 
Likheter och olikheter

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

 

Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd och begrepp. Utvecklas i sin kommunikation (tecken som stöd & bildstöd) och kunna återberätta. Våga leka med ord, bokstäver och begrepp så som att rimma, ljuda, känna igen ordbilder, symboler, matematiska begrepp. Få syn på matematiken i vardagen.

 

Vi vill att barnen ska kunna berätta, beskriva och argumentera. Kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud. Lära sig tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

Barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem. Barnen visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet. Barnen ska få pröva och använda olika ideér genom att följa, fortsätta och översätta matematiska resonemang.

Barnet kommunicerar och resonerar om matematikens olika delar.

Alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningen och aktiviteter.


Förståelse om siffror, problemlösning, ord förståelse

Hur utmanar vi?

Vi utmanar genom att arbeta med boken "Ingen bil, ingen krokodil" av Karin Speja Palmquist.

 

Januari

Vi kommer fortsätta att jobba med siffror, språk och värdegrundsarbete utifrån våra tema bok ”ingen bil ingen krokodil” 

Vad är vår förväntade effekt?

Vi vill att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

Vi vill öka barnets språkliga förståelse och förmåga att kommunicera i olika sammanhang.

Vi vill skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.

Vi vill skapa förutsättningar för att barnen bekantas med begreppet matematik och har en förståelse för vad matematik är.

 

Januari

Hur gör vi?

Högläsning och dramatisering som fokus på känslor och empati. 

Att uppmuntra barnen att återberätta om sitt intresse. Detta är ett sätt att samarbeta med föräldrar också.

Vi kommer att fortsätta att titta på filmer utan språk detta med syftet att utveckla barnens fantasi förmågan, att träna på dra slutsatser eller utveckla empati förmågan genom att prata om känslor.

Skapa egen berättelse/dramatisera/dockteater/skapa egen masker

Skapa matematik lådor (utomhus)

Vitsar och gåtar

Tvärtemot dagen

Hur ser vår miljö ut?

 

 Vi kommer efterhand att utveckla vår miljö både inne och ute utifrån barnens intresse med kopplingar till matematiken och språket.

Vi har skapat 2 läshörnor. Vi tar även hjälp av vår projektor för att få böcker på storbild.


Vi har delat Ekens lokal som Lilla Eken och Stora Eken. Vi försöker att skapa tydliga lärmiljöer utifrån barnens intresse

Lilla Eken Bygghörna, skapelse, matematik, högläsning, rörelse, ateljé, bygg och konstruktion

 

 

 

 

Förhållningsätt?

 

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Högläsning, polyglutt samt det som finns i vår vardag.

 

Barnens funderingar och frågor?

Under de första veckorna kommer vi lyssna till den valda boken och anteckna och ta vara på barnens funderingar och frågor för att ta oss vidare in i vårt tema med anknytning till språk och matematik.

 

Januari

Skriftspråk

4 räkna sättet 

Vem gör vad och när?

 Januari

Vi reflekterar tillsammans i arbetslaget och planerar utifrån barnens intresse och behov. 

Vi dokumenterar och observerar undervisnings situationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: