Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 9B ht20

Skapad 2020-08-17 14:12 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Tal ht 20 åk 9
Grundskola 9 Matematik
Innehåll: - Namnge stora och små tal - Skriva stora och små tal med prefix - Skriva tal i grundpotensform och räkna med tal med grundpotensform - Skriva tal i potensform och räkna med tal i potensform. - Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal. - Talsystemet utvecklats från naturliga tal till reella tal.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen kommer du få förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa matematiska problem
 • använda matematiska begrepp inom området- Tal
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Träningsuppgifter i matematikboken MatteDirekt kap 1. 
 • Arbetsblad, repetitionsuppgifter, diagnoser m.m

Strukturen i Matte Direkt ser ut som följande sätt:

                                           ->  Blå kurs ->

Grundkurs    ->  Diagnos                               Sammanfattning

                                          -> Röd kurs ->

 

Ansvar och inflytande

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar samt beräkningsuppgifter och aktiviteter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas.

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • ett enskilt skriftligt prov eller annan bedömning.

 

 Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

□  Stora Tal

□  Prefix för stora tal

□  Tiopotenser 

□   Stora tal i grundpotensform

□  Räkna med tiopotenser 

□  Räkna tal i grundpotensform

□  Små tal i grundpotensform och med prefix

□ Tal i potensform 

□  Räkna med tal i potensform

□  Tal i kvadrat

□  Kvadratrot 

□  Talmängder

 

 

Problemlösning
Du kan lösa olika problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem (alternativa tillvägagångssätt).

 

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och förklara matematiska begrepp samt se samband mellan begrepp.

□bas □exponent □kvadrattal □naturliga tal □heltal □rationella tal □irrationella tal □reella tal □potens □bas □kvadratrot □tiopotens □grundpotens □prefix

 (se Sammanfattning s.50 i matteboken)

 

Matriser

Ma
Matematik - Tal - år 9, ht20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp med att välja matematiska metoder.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du behöver stöd med att välja och använda metoder som passar för att lösa problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och förklara matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom både det berörda arbetsområdet samt andra områden
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Resonemang (R)
Resonemang om rimlighet i svar/lösningar samt förmågan om att resonera/motivera
Du behöver hjälp med att förklara hur du tänkt och stöd för att hitta motiveringar till dina förklaringar.
Du kan förklara hur du tänkt och ditt resonemang/din motivering är knaper, saknar viss information. För och följer resonemang i kända exempel.
Du kan förklara hur du tänkt och ditt resonemang/din motivering är tydlig och matematisk. Du för och följer ett nästan korrekt resonemang i olika exempel.
Du kan förklara hur du tänkt och ditt resonemang/din motivering är utvecklad, tydlig och matematiskt. Du för och följer ett korrekt och relevant resonemang i olika exempel.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, metoder, beräkningar och slutsatser
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: