👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldrebarn 20/21

Skapad 2020-08-17 14:27 i Förskolan Skotten Kristinehamn
Förskola
Vi kommer under terminen arbeta med materialet Väpplarna. Det första området vi kommer att jobba med är socialt samspel.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Period 1: Under uppstarten i undervisningen kommer vi jobba med värdegrund. I vårt arbete med värdegrunden kommer vi även komma in i ämnena matematik och språk med hjälp av digitalisering.  

Period 2: vi jobbar mycket med matematik ,som tex diagram, mängd addition och subtraktion och tecken som stöd .

Period 3 : vi kommer att fortsätta med fokusmålen värdegrund, matematik och språk men kommer att utöka med experiment

Period 4: Vi kommer att fortsätta med Fokusmålen matematik, språk, värdegrund  men lägger till naturkunskap

Vart är vi?


Vi jobbar med en stor barngrupp på 17 barn i åldrarna 3-6.

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

- Barnen visar intresse om jaget, tycker om att titta på sina hus och bilder som sitter i korridoren. Kommer gärna med sina pärmar och vill berätta vad som hänt tidigare på förskolan.
Barnen är även intresserade av matematik, %, hel, halv och siffror. Barnen visar även intresse för addition.

Period 4 , jämnföring längd ,ålder, språk ,sagor och teater . Men även mycket lek.


Vad har barnen för kunskaper idag?

De äldre barnen i gruppen har ett gott språk och benämner tex frukten i delar och procent. Tycker även om att få additionsutmaningar, tex "vi är tre barn och 1 pedagog, hur många är vi tillsammans". De äldre barnen känner igen sina namn, och börjar visa intresse för att skriva sina namn. Några kan redan.
De yngre barnen tycker om att ramsräkna och räknar gärna olika föremål. De yngre börjar även att känna igen första bokstaven i sina namn. Barnen visar även intresse för färg och form.  

Period 4 Pärlplattor efter mönster , pussla, sagor, spela spel , smålego , rollekar, cykla ,En bra lekbarn grupp  som hittar på själva och gärna hänger på det vi hittar på .

 

Vart ska vi?

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi vill att barnen ska bli trygga med sig själva och varandra. Barnen ska få kännedom om sina rättigheter, och samtala om att respektera varandra.

Period 2: vi vill visa att det finns olika sätt att kommunicera, att matematik är mer än bara räkna, att böcker inte alltid består av bilder att se sina egna bilder 

Period 3 Vi vill ge barnen möjlig  att tänka hypoteser  Hur tänker jag/ vad blev det

Period 4: Självständiga barn med bra självförtroende som tror på sig själva. 

Hur utmanar vi?

En omvärldsorientering. Vart bor jag, vem bor jag med?
Vi utmanar barnen att komma på saker som man är bra på och våga berätta om det för en eller flera kompisar.

Period 2: Vi tecknar använder tecken som stöd, läser böcker utan att visa  bilder, och berätta sina egna bilder efter åt, och åter berätta

pysslar från mall

Period 3:  Genom experiment och funderingar (som tiggy experimenterar)

Period 4:genom att ge barnen ansvaret  mer förtroende med vissa förutbestämda ramar (gränser)

Vad är vår förväntade effekt?

Trygga barn som vågar prata och diskutera i liten och stor grupp. "våga göra fel", det är inte alltid allt blir som man tänkt sig och det är okey.

Att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningens alla aktiviteter.
 Miljön ska vara föränderlig utefter barngruppens behov

Andelen ärenden till barnhälsoteamet minskar.

Förskolan ska stimulera barns språkutveckling till att:

·         kunna berätta, beskriva och argumentera

·         kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud.

·         tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

·         Förskolan ska möjliggöra att barn med annat modersmål än svenska har tillgång till alla sina språk.

·         Alla barn ska få kännedom om andra kulturer, språk och traditioner.

·         Barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem.

·         Barnet visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet

·         Barnet prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta matematiska resonemang.

·         Barnet kommunicerar och resonerar om matematikens olika delar.

 

 

·         Personal använder sig av planerings, uppföljnings och utvärderingsverktyget i Unikum.

·         Dokumentation sker runt de prioriterade målen.

·         Dokumentation/barndokumentation sker både på grupp och individnivå.

·         Fokus läggs på att jämföra planerad effekt mot funnet resultat och förstå varför resultatet blev som det blev.
Utveckla sin analys.

 
   
   
   
   

Period 3 och 4: Barn som vågar prova vågar tänka vågar göra fel

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

Vi anpassar oss efter den miljö och de rum vi har. Vi kommer undervisa både inne och ute.

period 3: inför vt har vi delat i 2 avd  vi har anpassat äldre barn till bara äldrebarn Vi kommer att undervisa ute och inne 

Period 4  Få ut vår undervisning i utemiljön  Allt man kan göra inne kan man göra ute (nästan)

Förhållningsätt?

Tillåtande och intresserade pedagoger. Barnen har vissa ramar att hålla sig inom.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Kompisböckerna på Polly glutt.
ipads, väpplar material, material som vi har att tillgå på förskolan.

Det vi behöver och som är gratis

Barnens funderingar och frågor?

Älder

Vem gör vad och när?

Under en tioveckors period är det Helena och Terese som arbetar med äldre barngruppen.

Period 2 Vi beslöt att Helena Och Terese fortsätter med äldrebarnen

Period 3 Helena och Terese och en till fram till sommaren

Period 4 Helena Terese och Gunilla B

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

Vad såg vi?

Vi har en trygg grupp som är nyfikna och intresserade av det som vi har gjort. Plockar vi fram material som barnen inte sett förut så kommer barnen och frågar vad vi ska göra. Barnen kan upplevas hårda mot varandra i sin lek men visar även stor empati för varandra när det händer någon något. 
I matematiken ser vi att barnen börjar vissa intresse och förståelse för att mäta olika föremål, tex leksaker, gården och vårdnadshavarna. Även diagram har barnen förståelse för då det har vart återkommande under året vid tex fruktsamling eller jämföra familjer. Vid våra uppsatta diagram förekommer många diskussioner barnen emellan.
Språkundervisningen under året har vart en stor framgång där vi verkligen har fångat barnen och deras nyfikenhet. Vi har haft både teater och olika spännande språklådor. Baren har även fått träna sin egen fantasi med att föreställa sig egna bilder och få reflektera över sina bilder för varandra. Barnen visar även hänsyn till varanandra när någon berättar, då lyssnar vi andra.      

Blev det förväntad effekt?

När vi läser igenom våran planering känner vi att det vi har planerat har blivit genomfört. Vi känner att det blev som förväntat.  

Vad var framgångsfaktorerna?

En trygg och stabil personalgrupp som låtit barnen ta plats inom bestämda ramar. Vi har fokuserat på det barnen gör bra och lyckats med istället för att fastna i det som blev tokigt. Alla vill vi känna oss bra på något, både pedagoger och barn. 
Vi har haft en stabil grupp med samma barn under hela året. 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

Under året har vi levt i en pandemi vilket påverkar både pedagoger, barn och vårdnadshavare. Vi känner att kontakten med vårdnadshavarna under året blivit mindre pga. pandemin. Under perioder har vi haft STORT barnbortfall och en del oro. Beroende på olika direktiv så har vi fått anpassa våran verksamhet efter pandemin och lösa situationerna därefter.

Vi har haft höga krav på oss pedagoger med aktiviteter som inte blivit av. Men det som har gjorts har blivit väldigt bra och vi ser att barnen lärt massor. 

Vad tar vi med oss?

Att vi ska sätta rimligare krav på oss pedagoger. Vi kommer ta tillvara på de fasta rutiner och struktur som vi känner funkar som med bildstödet och dagsschemat vilket gynnar barngruppen när dom vet vad som förväntas. 

Hur går vi vidare?

Till höst terminen kommer Helena och Terese gå över och jobba med de yngre barnen medans Gunilla B kommer att jobba kvar med de äldre barnen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18