Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima svenska 2

Skapad 2020-08-17 14:25 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
I Prima Svenska 2 får vi lära känna My som precis börjat i tvåan. Vi får ta del av vad hon tycker och tänker samt alla frågor hon har. Andra karaktärer är Mys klass, hennes lärare och även hennes bror Jon. Arbetssättet i Prima svenska är tematiskt och inspirerar barnen att jobba kreativt med språket.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Du ska få lära dig:

 • läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
 • skriva enkla texter med stor bokstav, punkt och med mellanrum mellan orden.
 • skriva med läslig handstil.
 • återberätta texter.
 • berätta och beskriva vardagliga händelser.
 • ge och ta emot enkla instruktioner.
 • göra förbättringar i egna texter.

Så här kommer vi att arbeta:

 • skriva texter enskilt och gemensamt.
 • arbeta med texterna och uppgifterna i arbetsboken.
 • möta olika slags texter såsom faktatexter, sagor, rim och dikter.
 • få muntliga och skriftliga instruktioner.
 • delta i olika muntliga övningar.
 • arbeta med tankekartor/stödord och använda dem för att skriva meningar och texter.
 • arbeta med strategier inom kooperativt lärande.

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i lektionerna.
 • visar dina kunskaper i olika sammanhang.
 • delta i diskussioner och visa att du följer med i bokens handling.
 • arbeta i boken självständigt och i samarbete med andra.
 • läsa självständigt och lyssna på andra.
 • skriva texter på egen hand som inkluderar en tydlig handling, stor bokstav, punkt och mellanrum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Prima svenska 2

Förr och nu
osäker
Förr och nu
på väg
Förr och nu
säker
När du tränat på en text kan du
läsa med flyt.
Du kan sammanfatta en text.
Du kan skriva en text med hjälp
av rubriker och stödord.
Du känner till olika typer av texter.
Du kan använda respons från
en kompis för att göra din text bättre.
Du kan ge respons till en kompis.
Du kan svar på frågor,
samtala och fantisera om innehållet i texter och bilder.
Du kan göra dina texter tydligare
med hjälp av en bild.
Du kan berätta om egna tankar
när du läste en text.
Du kan upptäcka svåra ord i en text
när du läser.
Du kan återberätta en egenläst text.
Du kan ta emot respons på din text och använda den för att utveckla dina texter.

Förr och nu
osäker
Förr och nu
på väg
Förr och nu
säker
Kapitel 2
Natt och dag osäker
Natt och dag på väg
Natt och dag säker
Du vet hur du ska träna på en text
så att du läser med flyt.
Du kan sammanfatta en text.
Du kan samtala om innehåller i en
text och svara på frågor.
Du vet vad det betyder att en text
har ett budskap.
Du kan skriva egna frågor till en text.
Du kan fundera på vad som ska
komma härnäst i en text.
Du kan skriva en text med hjälp
av rubriker och stödord.
Du kan använda respons från en
kompis för att göra din text bättre.
Du kan ge respons till en kompis.
Du kan skriva en egen faktatext.
Du kan göra textkopplingar
och berätta om dina tankar om en text.
Du kommer ihåg att skriva stor
bokstav och punkt i dina texter.
Du kan skriva tydliga bokstäver.

Förr och nu
osäker
Förr och nu
på väg
Förr och nu
säker
Kapitel 3
Uppe och nere osäker
Uppe och nere på väg
Uppe och nere säker
Du kan läsa olika texter med flyt
när du tränat.
Du kan svara på olika frågor
om en text.
Du kan själv ställa frågor till en text
som du läst.
Du kan sammanfatta en text du läst.
Du kan skriva med tydlig handstil.
Du kan gissa hur fortsättningen
av en text blir (förutspå handling).
Du kan skriva en faktatext
med hjälp av tankekarta eller stödord.
Du kan skriva en berättelse.
Du kommer ihåg stor bokstav och
punkt i dina texter.
Du kan ge och få respons på en text.
Du kan redovisa/visa och berätta
något för klassen.
Du känner till vad man ska tänka på
när man lyssnar på en kompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: