Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter - fantasy och deckare

Skapad 2020-08-17 15:07 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer i ca. 10 veckor att arbeta med fantasyberättelser och deckare.

Innehåll

Planering: svenska åk 6

 

Berättande texter- utifrån cirkelmodellen

Syfte: Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att ...

 

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitterära texter.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • urskilja och följa språkliga strukturer och normer i skönlitterära texter.
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll: Du kommer att arbeta med …

 

 • lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter (berättelse)
 • strategier för att skriva en skönlitterär text (berättelse) utifrån typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • olika sätt att bearbeta din egna skrivna text.
 • hur man ger och tar emot respons.
 • språkets struktur.
 • berättelsens innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • person- och miljöbeskrivningar.
 • dialoger.
 • texter i digitala miljöer.

 

Mål: Efter avslutat område ska du …

 • kunna skriva en berättelse utifrån en passande struktur och språkliga drag.
 • kunna skriva en berättelse med en enkel handling.
 •  
 • kunna använda enkla gestaltningar.
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • kunna ge enkla omdömen om en klasskamrats text samt bearbeta din egen text mot ökad tydlighet och kvalité.

 

Arbetsformer: Du kommer att …

 • läsa olika skönlitterära texter.
 • skriva berättelser.
 • använda händelseschema.
 • arbeta enskilt/par/grupp/helklass
 • ge respons.
 • bearbeta text.

 

Begrepp: Begrepp vi använder under området ...

 • Rubrik
 • Inledning
 • Problem
 • Lösning
 • Avslutning
 • Stycke
 • Skiljetecken
 • Respons
 • Bearbeta
 • Struktur
 • Uppbyggnad
 • Innehåll
 • Begrepp
 • Gestaltning
 • Miljöbeskrivning
 • Personbeskrivning

Bedömning: Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

skriver en berättelse utifrån struktur och språkliga drag.

använder  grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

skriver en berättelse med en enkel handling och enkla gestaltningar.

ger enkla omdömen om en klasskamrats text samt bearbeta din egen text mot ökad tydlighet och kvalité.

 

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån dina skönlitterära texter.

 

Uppgifter

 • Skriva en äventyrsberättelse

Matriser

Sv
Berättande texter - fantasy och deckare

Du har ännu inte nått målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte följt instruktionen. Din text fungerar ännu inte som en berättelse.
• Du följer instruktionen. • Din text fungerar i huvudsak som en berättelse.
• Du följer instruktionen. • Din text fungerar relativt väl som en berättelse.
• Du följer instruktionen. • Din text fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din berättelse har ännu inte ett begripligt innehåll, enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Din berättelser har ett begripligt innehåll, enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Du räknar upp händelser.
Din berättelse har ett relativt tydligt innehåll, utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Din text har ett tydligt innehåll, välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Du förmedlar upplevelser och värderar/ utvecklar dessa.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din text går ännu inte att följa.
Din text har en i huvudsak fungerande struktur: • uppbyggnaden går att följa • berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form
Din text har en relativt väl fungerande struktur: • uppbyggnaden är tydlig • berättelsen är till övervägande del skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men finns • ansatser till styckeindelning finns
Din text har en väl fungerande struktur: • uppbyggnaden lyfter texten • berättelsen är skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns • i huvudsak fungerande styckeindelning finns
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du varierar ännu inte ditt ordval. Du använder ännu inte meningar som till större delen är korrekta. Tempusbruket i texten stör läsningen.
Din text har viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för … språkriktighet [används] med viss säkerhet: • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
Din text har förhållandevis god språklig variation: • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
Din text har god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för … språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder ännu inte stor bokstav och punkt på rätt sätt.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: