Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur synliggör vi leken

Skapad 2020-08-17 15:17 i Solängen förskola Kungälv
planering om att synliggöra leken
Förskola
Hur vi synliggör barnens lek.

Innehåll

Vad: Synliggöra barnens lek på Ugglan

Hur: Genom regelbundna samtal med barnen om vad de lekt samt observationer av barnens lek, pedagogisk dokumentation på väggar eller på skärmen som barnen kan reflektera runt. Se till att alla barn uppmärksammas. 


Visa på för föräldrar genom månadsbrev och på Unikum vad barnen lekt och allt barnen lär sig i leken 

Vi följer upp, diskuterar och analyserar vart vi är på väg och hur vi går vidare i en planering på Unikum 

Detta ser vi till genom att vi använder oss av en loggbok där vi skriver ner vad barnen lekt som vi sett, hört. Med vem och om vi observerade eller om vi deltog i leken. 

Varför:
Vid introduktion av ny barngrupp bildas det olika konstellationer bland barnen. Alltid viktigt att se allas roll i gruppen och fånga upp så alla känner sig delaktiga.

Leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Den stimulerar kreativitet, fantasi och barnen tränar sociala, kognitiva och emotionella färdigheter. 

sammanfattning från skolverket: 
I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera, bearbeta intryck och kan på så sätt bilda sig en uppfattning om sig själv och andra. Motoriken, kommunikationen, samarbete och problemlösning utmanas och stimuleras.  

Leken ska ha en central plats i utbildningen och alla barn ska ges möjlighet att delta. När någon i arbetslaget följer eller leder en lek kan faktorer uppmärksammas som begränsar eller främjar leken. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: