👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förprojekt Kunskapen ht 2020

Skapad 2020-08-17 16:08 i Tidavads förskola Mariestad
Förskola
Utifrån vårt utvecklingsmål "Skapa förutsättningar för en hållbar närmiljö, där relationer och lärande blir i fokus", har vi valt att arbeta vidare med vårens projekt som grund.

Innehåll

Förprojektet kommer att bygga vidare från vårens projekt där barnen fick möta många olika uttryckssätt vilket stimulerade barnens kommunikation, lek och samspel på olika sätt. Vi kommer att fokusera på en hållbar grupprelation efter att tidigare ha varit två åldersgrupper. I detta kommer vi att implementera läroplanens olika delar på olika sätt. Utifrån förprojektet kommer vi sedan att reflektera över vilket intresse barnen visar och vilket innehåll projekt kommer att leda vidare i.

 

Följande reflektionsfrågor kommer vi att reflektera kring under förprojektets gång:

Vad är syftet?

Vilka förutsättningar skapar undervisningen för att främja hållbar utveckling (närmiljö, relationer och lärande)?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Blev aktiviteten/erbjudandet/uppgiften som du/ni hade tänkt?

Vad stannar vi upp vid?

 

 

Reflektionsfrågor till sammanställning av förprojektet

 

Följande frågor ska besvaras under förprojektet eller när förprojektet avslutas:

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område?

Vad är utgångspunkten och syftet med projektet/utvecklingsområdet och hur har vi sett det/barnens behov/intressen?

Forskning?

Vart ska vi?

·       Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen? Vilken/vilka kunskapsteorier ligger till grund för vår barnsyn och kunskapssyn?

      På vilket sätt iordningställs miljön på avdelningen så att projektet kan ”leva” under hela dagen?

·       Hur presenteras och hur startar vi upp projektet med barnen?

·       Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?


Hur gör vi?

·       Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

·       Hur dokumenterar vi? Vems ansvar?

 

 

Reflektera och skriv kring varje fråga och lägg in det i en reflektionstext i planeringen för förprojektet. Samma text kan användas för att ligga till grund för innehållstexten i planeringen för kommande projektplanering.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18