Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9:2, Tal

Skapad 2020-08-17 16:28 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
När du först lärde dig räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal, tal i bråkform och irrationella tal som π. I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform.

Innehåll

Lärandemål

 • De fyra räknesätten 
 • Avrundning och gällande siffror
 • Addera och subtrahera bråk
 • Multiplicera och dividera bråk
 • Lösa problem med hjälp av bråk

Begrepp du ska kunna

Addition, term, summa, subtraktion, term, differens,

multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot,

avrundning, gällande siffror, bråk, bråkform, blandad form, enklaste form,

förlänga, förkorta, minsta gemensamma nämnare

Undervisningens innehåll

Vecka

Det här ska du lära dig under veckan

Övrigt

34

 Introduktion, utdelning av häften.

Repetition från åk 8, av addition och subtraktion, övningsblad 1.2B (2 sidor)

 

Arbeta klart!

35  Repetition från åk 8, addition och subtraktion med negativa tal, övningsblad 1.2 C

       Repetition från åk 8, av multiplikation och  division, övningsblad 1.3 B (3 sidor)

       Repetition från åk 8, av multiplikation och   division med tal mellan 0 och 1, övningsblad   1.3 C (2 sidor)

       Repetition från åk 8, avrundning,                      övningsblad 1.8A

       Screening

       Litet test

 

 

 


Arbeta  klart hemma  
om du inte är färdig!

36

       Repetition av begreppen hela och delar 

        1.1 Bråk s. 6 - 9

        1.2 Addition och subtraktion av bråk s. 10 - 11

 

Addition och subtraktion av                    bråk                       övningsblad 1.2         (minst 1 sida)

37

       1.3 Multiplikation av bråk s. 12 -13

       1.4 Division av bråk s.14 - 15

      

    Multiplikation av bråk               övningsblad 1.3            (minst 1 sida)

38

      Begrepp och metoder s. 29 - 30, uppg. 1 - 6,  8, 9

       Extra uppgifter: Baslägret s. 47 - 47        uppg. 1 - 26 (grundbok)

 Division av bråk

övningsblad 1.4

(minst 1 sida)

39

 Repetitionsuppgifter och självskattning

 Prov fredagen 25/9 

 

 

Arbetssätt, arbetsform

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner

Bedömning av kunskaper/förmågor genom

 • Lektionsaktivitet såsom exempelvis genomgångar med diskussioner, enskilt eller i grupp
 • Redovisningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Prov/test

Utvärdering och dokumentation

 • Utvärdering sker skriftligt och/eller muntligt
 • Dokumentation sker via matriser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: