👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 3b EK18 20/21

Skapad 2020-08-18 09:23 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Matematik
Matematik 3b 100 poäng läses under 2 terminer. Under "innehåll" hittar du länkar till läsårsplanering, samt information om anpassning och mattestuga. Som uppgifter kommer provresultaten att ligga. Bedömning kommer att ske genom ett prov på varje kapitel, samt Nationella provet, som kommer att kunna följas av elev, föräldrar och mentorer i Unikum. En mer detaljerad planering hittar du också under innehåll.

Innehåll

Matematik 3b är en kurs som omfattar 100 poäng och läses på två terminer. Vi har 3 lektioner á 60 minuter i veckan.

 

Läsårsplanering av kursen Ma3b

Lärarens namn: Jonny Larsson 070-6835174

Kurskod: MATMAT03b

Lärobok: Matematik 5000 grön

Klass: EK18

Elevsamverkan:

Undervisningen kännetecknas av tydlighet och god struktur för att underlätta förståelse av matematiska begrepp. Ett trevligt och öppet klassrumsklimat ska råda så alla elever ska kunna lära sig då vi diskuterar typexempel för att göra matematiken begriplig.

Uppgifterna i boken är indelade i tre nivåer vilket gör att eleverna själv kan välja sin nivå. 

I anslutning till varje kapitel görs ett kapitelprov. Uppgifterna i boken samt ett övningsprov bildar stommen till repetition inför provet. Vid behov delas extrauppgifter ut.

För ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på alla kapitelproven samt att eleven visar kvaliteter som motsvarar godkänd nivå på det nationella provet. För högre betyg än E krävs att eleven även visar höga kvaliteter på nationella provet.

När det gäller betyget i kursen säger skolverket så här:

 • När du sätter betyg ska resultatet på nationella prov särskilt beaktas.
 • Nationella prov är välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen. Du kan bara bortse från resultatet om det finns särskilda skäl för det.

Planeringsförslag till Ma3b

Planeringsförslaget utgår från att 100 timmar står till förfogande för kursen Matematik 3b. I planeringen ingår tid för prov efter varje kapitel.

Tidsplan till Matematik 5000 kurs 3b Grön Lärobok (grov planering, mer detaljerad längre ned)

Kapitel                                                                       Timmar                                                       Veckorna

Kap 1 Algebra och funktioner                                     20                                                                  35-42

Kap 2 Förändringshastigheter och derivator              20                                                                   44-51

Kap 3 Kurvor, derivator och integraler                       25                                                                    2-7

Kap 4 Geometrisk summa och linjär optimering        10                                                                   10-15

Övrigt: NP-prov, Repetition                                         25                                                        Parallellt med kursen

Summa                                                                     100

 

Elever som vill arbeta med fördjupningsavsnitten får göra det under den tid som ligger under övriga kapitel.

Länk mer detaljerad planering:

Planering Matematik 3b

Mattestuga onsdagar från vecka 36 kl 7:30-8:20 sal E250, dit är det obligatoriskt att gå om man inte är godkänd på något av våra prov. Man kan också göra omprov där om man säger till Jonny i förväg så att det finns ett prov där. Man gör endast omprov EN gång.

Läxor ges inte, utan du förväntas att följa planeringen samt själv kontrollera att du övat tillräckligt så att du har kunskaper som krävs för det betygssteg du siktar mot. Vi har skriftliga prov samt avslutar kursen med ett nationellt prov som särskilt beaktas vid betygssättning.

Extra stöd anpassningar: Du kan få längre tid vid provsituationerna och uppgifterna upplästa, få sitta mer ostört i klassrummet. Meddela din lärare eller mentor om önskemål. Om du behöver extra hjälp när du jobbar med matten hemma så kan du sms till mig (Jonny) så hjälper jag dig, 0706835174.

Länkar:

 

Examensmålen Ekonomiprogrammet

Fredriks filmer

Matteboken.se

Dalles matte - Daniel Nilsson

Geogebra

Gamla nationella prov att öva på

Multiplikationsövningar

Formelblad Matematik 3

Uppgifter

 • Prov 1

 • Algebra och funktioner

 • Förändringshastigheter och derivator

 • Prov 3

 • Geometrisk summa och linjär optimering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar till hantering av dessa begrepp, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Orientering när det gäller kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.
  Mat  -
 • Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
  Mat  -
 • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
  Mat  -
 • Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
  Mat  -
 • Introduktion av talet e och dess egenskaper.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium, andraderivatan och användning av numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
  Mat  -
 • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
  Mat  -
 • Bestämning av enkla integraler såväl med som utan digitala verktyg i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -

Matriser

Mat
Matematik 3b MATMAT03b

E
C
A
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan definiera och utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer.
Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, inklusive avancerade och algebraiska uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, inklusive avancerade och algebraiska uttryck, och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller.
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal och skrift med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra enkla matematiska bevis. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal och skrift samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vidare kan eleven genomföra matematiska bevis. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal och skrift samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.